Referat 2007

Referat 1. ordinære generalforsamling afholdt d. 6. marts 2007 på Kirke Helsinge Skole

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse af reviderede regnskab til godkendelse

4. Indkomne forslag

5. Fastsættelse af næste års kontingent jf. § 3

6. Valg jf. § 6 og 7

a. Bestyrelsesmedlemmer (på valg Henning Dyreborg, Egon Keinicke modtager gerne genvalg.)

b. Bestyrelsessuppleanter (på valg Lars Futtrup, Peter Albrechtsen modtager gerne genvalg.)

c. Revisorer (på valg Jens Villumsen modtager gerne genvalg.)

d. Revisorsuppleant (på valg Helene Christensen modtager gerne genvalg.)

7. Eventuelt

Ad.1)

Thomas Ludvigsen blev valgt som generalforsamlingens dirigent, som kundgjorde at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til foreningens vedtægter.

Ad.2)

Bestyrelsens beretning

På en velbesøgt stiftende generalforsamling på Kr. Helsinge skole i december 2006, blev en ide, som en kreds af borgere havde puslet med i nogen tid, til virkelighed.

Der blev uden besvær valgt en bestyrelse, som så senere konstituerede sig efter de regler som står i vores vedtægter. Det blev samtidigt besluttet at suppleanterne deltager i alle møderne.

Samme aften blev der taget de første skridt til at oprette vores hjemmeside, som er helt oppe at stå nu, den er faktisk ret besøgt og den hedder www.khool.dk

Den er vi faktisk ret stolte af, og den står kun foreningen i godt 300 kr.

Det er jo helt klart at hvis en sådan forening skal have indflydelse og gennemslagskraft og håb om at blive hørt af politikere er det jo af stor vigtighed at der er nogle medlemmer der stå bag, vi er pt. 54 medlemmer. Det er fint efter den korte tid vi har eksisteret, men vi skal være mange flere. Vi har den overbevisning jo mere saglig vi er, og jo flere medlemmer vi repræsenter jo større er vores chance for at blive hørt og gøre vores indflydelse gældende.

Hvad er så et sådan lokalråds opgaver? – Det er ikke en protest organisation, men vi føler at vi kan ”vejlede ” politikerne i den nye store kommune, hvor vi er lidt bange for at der bliver langt fra Rådhuset i Kalundborg til Drøsselbjerg i syd.

Opgaver der er i gang.

Det første vi gjorde var at sende en ansøgning til Borger og Demokratiudvalget i Kalundborg kommune om 5000 kr. i støtte, så vi kunne komme i gang.

Vi så det også som en af vores første opgaver at følge sagen om hastigheden på vores skoleveje op. En sag som blev meget aktuel nytårsaften.

Vi har skrevet til teknisk forvaltning og bedt dem om at tage sagen op, en sag vi startede i BUK udvalget sidst på året 2006. Politiet udtaler i denne sag at det er farlig skolevej.

Skoledebat.

Under denne overskrift kunne man den 19.1.2007 læse i pressen, at økonomiudvalget/forretningsudvalget i Kalundborg kommune har bedt deres embedsmænd om at starte indsamling af nødvendige data, som skal kunne give politikerne overblik over den nuværende situation med 19 skoler. Man ønsker også at vide, hvorledes situationen er for 10.klasse.

Borgmesteren udtaler, at det er den største og vigtigste arbejdsopgave i år, så langt er jeg enig med borgmesteren.

Under et sådan arbejde, som nu alle relevante stabe, enheder og institutioner skal arbejde med, er det af stor vigtighed, at det er nøje defineret, hvad målet er.

Det er helt klart politikerne, der skal definere disse mål.

Hvis formålet er at nedbringe antallet af skoler og institutioner, hvilke konsekvenser vil det så få for den videre udvikling i det lokalområde, hvor det evt. vil ske?

Er det sådan, er det meget vigtigt at melde det ud, så vi som borgere i det eventuelle område, det vil gå ud over, kan ”vejlede” den eller de politikere, som har ens tillid.

Der er mange andre sager vi kan tage op bl.a. lastbil parkeringer på de små villaveje, en sag som også er startet op i 2006 i Gørlev kommune, manglende bekæmpelse af bjørneklo, skrotbiler rundt omkring i haverne. osv.

Fra de fremmødte var der følgende kommentarer til bestyrelsens beretning:

  • Ros til bestyrelsen for prioriteringen af opgaverne og det virke der var lagt for dagen.
  • Spørgsmål til trafikregulering i Kirke Helsinge, samt forklaring fra Bestyrelsen om sagens forløb og tekniske/ historiske muligheder, samt fremtidige forventninger til trafikøgning.
  • Forslag om at ”Korsør” vejanvisningen ved rundkørslen i Gørlev kunne fjernes.
  • Forslag om fjernelse af bump på cykelstien.
  • Ønske om cykelsti gennemføring helt frem til Drøsselbjerg, samt hastighedsnedsættelse i Mullerup.

Forsamlingen godkendte bestyrelsens beretning

Ad. 3)

Kassereren oplyste at der var en kassebeholdning på dagen på 1554,50 kr., at der havde været udgifter på 1377,43 og indtægter på 2932,00. Der er ikke udarbejdet specifikt regnskab for 2006, idet der kun var et bilag..

Kassereren kunne oplyse at der var tilsagn fra 60 husstande, hvoraf de 54 ind til videre har betalt.

Ad. 4)

Der var ingen indkomne forslag.

Ad. 5)

Bestyrelsen forslag om uændret kontingent på 50,00 kr./ husstand blev vedtaget.

Ad.6)

  • A) Begge bestyrelsesmedlemmer på valg blev genvalgt (Henning Dyrborg og Egon Keinicke)
  • B) Begge suppleanter blev genvalgt(Lars Futtrup og Peter Albrechtsen)
  • C) Revisor Jens Villumsen blev genvalgt
  • D) Revisorsuppleant Helene Christensen blev genvalgt

Ad.7)

Under eventuelt blev der talt om at der efter kommunesammenlægningen var sket uhensigtsmæssige ændringer i børnepasningsmulighederne. Børnene blev ikke længere visiteret til pasning i lokalområdet, men til fjernere dagplejere. Der blev forslået et samarbejde med Slagelse Kommunes nordligste dagplejere.

 

Kr. Helsinge Lokalråd

Henning Dyreborg
formand