Referat 2012

Referat fra Generalforsamlingen i
Kirke Helsinge Og Omegns Lokalråd
d. 22. marts 2012, kl. 19:30
i Kirke Helsinge Forsamlingshus.

Referent: Lars Futtrup.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af næste års kontingent
6. Valg jf. §6 og 7
7. Eventuelt

Ekstra indslag

Kriminalassistent Johnny Skovbo Winther fra Midt- & Vestsjællands Politi vil give et indblik i, hvordan vores huse kan sikres bedst muligt samt fortælle om nabohjælp m.m.

 

Referat

Formand, Egon Keinicke, bød velkommen til de ca. 20 fremmødte, hvorefter generalforsamlingen begyndte.

Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Thomas Ludvigsen.
Thomas Ludvigsen blev valgt som dirigent.
Dirigenten startede med at fastslå, at generalforsamlingen var annonceret rettidig i Ugebladet, på hjemmesiden og via e-mail til de medlemmer, der har opgivet e-mail-adresse til kasseren.

Bestyrelsens beretning

Formanden, Egon Keinicke, fortalte om foreningens aktiviteter i det forgangne år. I det følgende er beretningens hovedpunkter ridset op i overskriftsform.
Vi har indflydelse qua vores relativt store medlemstal, som vi dog alligevel godt kunne ønske os var større (71 betalende medlemmer i 2011).
Vi har skubbet på for at få etableret venstresvingsbaner på hovedvejen ved Rye og Toelstangsvej.
Vi har haft direkte indflydelse på dobbelt-opstribningen på bakken på Mullerupvej ved Dyssevej.
Vi har påvirket politikerne i Kalundborg til at genindføre slåning af vejrabatterne, så sne ikke står i driver på vejen.
Aktivitetspladsen er i fortsat udvikling. I 2011 fik vi kommunen til at grave dræn på området. Pengene fra lokalrådspuljen, som vi fik tildelt i 2010, er blevet anvendt til petanquebaner, der er under etablering, og til bord-bænk-sæt. De næste ting, der vil blive arbejdet med, er beplantning og cykel-/BMX-bane.
Der er sat påskeliljer ved byskiltene.
Der er indgået aftale med Kirke Helsinge Idrætsforening om opsætning af en hjertestarter ved sportspladsen. I første omgang har vi søgt Trygfonden – alternativt må vi selv finansiere den.
Årets Sankt Hans-fest blev arrangeret i samarbejde mellem KHOOL, KHI og Kirke Helsinge Forsamlingshus.
Stien over Grønneklint mellem Dalby Strand og Kirke Helsinge Strand er blevet ryddet, så den nu er farbar.
Vi vil fremadrettet arbejde videre med ønsket om fartdæmpning i Mullerup by, ønsket om vedligehold af gadekæret i Mullerup by og ønsket om en cykelsti mellem Mullerup og Kirke Helsinge.
Formanden afsluttede beretningen med at takke Kalundborg Kommune for samarbejdet i det forgangne år, og med at takke den øvrige del af bestyrelsen for deres arbejde.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens beretning.

Der blev efterfølgende udtrykt ønske om at bestyrelsen ville arbejde for at få et fodgængerfelt ved sportspladsen og/eller ved Ryevej eller Vinkelvej i Kirke Helsinge, samt fortov langs Helsingevej fra Vinkelvej til Ryevej og fra Ryevej til sportspladsen og langs Ryevej fra Helsingevej til Søndergade – på begge sider af vejen.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Kasseren, Lars Nielsen, omdelte og gennemgik det reviderede regnskab.
Foruden de normale små poster er der en udgift på kr. 38.850,00, der er tale om de øremærkede penge til aktivitetsområdet i Kirke Helsinge, som er anvendt til petanquebane, bålplads og bord-bænk-sæt (bliver etableret i løbet at april 2012).

Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

Fastsættelse af næste års kontingent

Bestyrelsen foreslog at kontingentet forbliver kr. 50,00.
Generalforsamlingen godkendte forslaget.

Valg jf. §6 og 7

Bestyrelsesmedlemmer.
På valg var Lars Nielsen, Peter Nielsen og Thomas Østergaard – alle modtog gerne genvalg.
Alle tre bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt.
Suppleanter.
På valg var, Lars Futtrup og Anni Jensen – begge modtog gerne genvalg.
Begge blev genvalgt som suppleanter.
Revisorer.
På valg var Kirsten Kristensen og Thomas Ludvigsen – begge modtog gerne genvalg.
Begge blev genvalgt som revisorer.
Revisorsuppleant.
Søren Larsen var ikke til stede og var ikke blevet spurgt om han ville genopstille.
Hans Ellman blev foreslået som revisorsuppleant og blev valgt.

Eventuelt

Der blev udtrykt ønske om, at der vil blive afholdt kursus i anvendelse af den kommende hjertestarter.
Bestyrelsen udtrykte ønske om, at medlemmerne i løbet af året kommer med input til emner, der kan behandles af bestyrelsen.

Kriminalassistent Johnny Skovbo Winther

Under et ca. 2 timers langt indlæg fik vi indblik i politiets arbejde omkring indbrud i private hjem.
Det var et godt og interessant indlæg, hvor vi fik lidt at vide om tyvenes arbejdsmetoder og hvad man kan gøre for at holde dem ude.
Konklusionen må – lidt kortfattet – være at det bedste er at etablere en form for ”skalsikring”, så alarmen går i gang inden tyven kommer indenfor dørene, og at indgå aftaler om ”nabohjælp” med sine naboer – og skilte med det – samt at mærke sine ejendele så politiet kan føre dem tilbage til ejeren, når de finder dem.
En anden god idé er at fotografere alle sine ejendele med digitalkamera og gemme billedfilerne udenfor husets fire vægge – det gør det nemmere at dokumentere det forsvundne overfor forsikringsselskaberne.