Vedtægter

Vedtægter for Kirke Helsinge Og Omeqns Lokalråd.

§ 1- FORMÅL

Stk. 1 Lokalrådets navn er Kirke Helsinge Og Omegns Lokalråd.

Stk. 2 Lokalrådets formål er at varetage borgernes interesser overfor kommunen og andre offentlige myndigheder. Ligeledes er det Lokalrådets opgave at medvirke til områdets udvikling.
Lokalrådet er ubetinget uafhængig af partipolitik.

Stk. 3 Lokalrådets midler må kun bruges til opfyldelse af lokalrådets formål.

§ 2 – MEDLEMSKAB

Stk. 1 Medlemskab kan opnås af enhver husstand i Kirke Helsinge, Rye, Vinde Helsinge, Dalby, Mullerup og Drøsselbjerg.

§ 3 – KONTINGENT

Stk. 1 Kontingentets størrelse fastsættes på den årlige generalforsamling.

§ 4 – MEDLEMSINFORMATION

Stk. 1 Information sker ved møder, omdeling eller bekendtgørelse i den lokale presse og eventuelt på foreningens hjemmeside.

§ 5 – GENERALFORSAMLING

Stk. 1 Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle lokalrådets anliggender.

Stk. 2 Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i januar kvartal, indkaldes med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal ske ved annoncering i den lokale presse og ved omdeling til medlemmer. I indkaldelsen skal dagsordenen angives.

Stk. 3 Til at lede generalforsamlingen vælger generalforsamlingen en dirigent, der ikke må være medlem af den siddende bestyrelse.
Alle personer i en husstand, som er medlem, har taleret og har en stemme pr. husstand.
Der stemmes ved personligt fremmøde.
En fremmødt stemmeberettiget husstand kan maksimum medbringe 1 skriftlig fuldmagt fra en anden medlemshusstand.
Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal skriftlig afstemning foretages, når mindst et medlem forlanger det.

Stk. 4 Generalforsamlingens beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal.
Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver, at mindst t af de fremmødte stemmeberettigede inkl. fuldmagter, stemmer for. Forslag om vedtægtsændringer skal fremgå af generalforsamlingens dagsorden.

Stk. 5 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 6 Dagsordenen til den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde flg. punkter:
1 Valg af dirigent
2 Bestyrelsens beretning
3 Fremlæggelse af det reviderede regnskab tiI godkendelse
4 Indkomne forslag
5 Fastsættelse af næste års kontingent jf. § 3
6 Valg jf. § 6 og 7
.    a) Bestyrelsesmedlemmer
.    b) Bestyrelsessuppleanter
.    c) Revisorer
.    d) Revisorsuppleant
7 Eventuelt

Stk. 7 Sekretæren tager referat af generalforsamlingens handlinger. Referatet skal godkendes og underskrives af dirigenten og indgår i bestyrelsesprotokollen.

Stk. 8 Formanden, et flertal i bestyrelsen eller mindst 10 % af medlemmerne kan anmode om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling. Anmodning skal foregå skriftligt, med angivelse af, hvad der ønskes behandlet.
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter anmodningens modtagelse.
Om indkaldelse, ledelse og stemmeret gælder samme regler, som ved den ordinære generalforsamling.

§ 6 – BESTYRELSEN

Stk. 1 Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Alle vælges for 2 år ad gangen. 2 medlemmer vælges i ulige år og 3 i lige år.

Stk. 2 Bestyrelsen konstituerer sig snarest med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Stk. 3 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af dens medlemmer, heriblandt formand eller næstformand, er til stede. Ved stemmelighed er formandens, eller i dennes fravær næstformandens, stemme udslagsgivende.

Stk. 4 Lokalrådet tegnes af formanden samt et bestyrelsesmedlem i forening.

Stk. 5 Den ordinære generalforsamling vælger 2 suppleanter.

§ 7 – ØKONOMI

Stk. 1 Medlemmernes kontingent indbetales på en konto i et pengeinstitut.

Stk. 2 Kassereren fører foreningens regnskab og modtager alle regninger og kontingenter vedrørende Lokalrådet.

Stk. 3 Årsregnskabet, der følger kalenderåret, fremlægges på den ordinære generalforsamling, revideret og underskrevet af den samlede bestyrelse.

Stk. 4 Ingen af Lokalrådets medlemmer eller bestyrelsen hæfter personligt for lokalrådets forpligtelser.

Stk. 5 Den ordinære generalforsamling vælger 2 revisorer, der afgår på skift hvert andet år. 1 revisorsuppleant vælges hvert år.

§ 8 – LOKALRÅDETS OPLØSNING

Stk. 1 Bestemmelse om Lokalrådets opløsning kan kun tages på 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger, der skal afholdes med mindst 14 dages og højst 2 måneders mellemrum.

Stk. 2 Vedtagelse af foreningens opløsning kræver godkendelse af mindst f af de fremmødte stemmeberettigede. Der skal stemmes skriftligt.

Stk. 3 Den sidste generalforsamling bestemmer, hvad Lokalrådets midler skal anvendes til. Dog skal formålet være af almennyttig karakter.

 

Vedtaget på Stiftende generalforsamlingen d. 30-11-2006.

 

____________________________

                    Dirigent

 

Skriv et svar