Referat 2015

Referat af generalforsamling
i Kirke Helsinge og Omegns Lokalråd
d. 16. marts i Kirke Helsinge Idrætsforenings klubhus

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af næste års kontingent, jf. § 3
6. Valg, jf. §§ 6 og 7
a. Bestyrelsesmedlemmer
b. Bestyrelsessuppleanter
c. Revisor
d. Revisorsuppleant
7. Eventuelt

Referent: Mogens Johansson

1. Valg af dirigent
Lokalrådets formand Egon Keinicke bød velkommen til de 20 deltagere og udbad sig forslag til dirigent. Thomas Ludvigsen blev foreslået og valgt med akklamation. Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var indkaldt korrekt i henhold til vedtægterne.

2. Bestyrelsens beretning
Formanden fremlagde beretningen.

Aktivitetspladsen i Kirke Helsinge er blevet udvidet med en cykelcross-bane og kælkebakke samt en lille rutschebane til de små. Desuden er der etableret petanquebane, og med hjælp fra spejderne i Gørlev er der opsat en bålhytte. Alt dette blev indviet i oktober, hvor skolens 8. klasse ved Nanna Kristensen medvirkede, og spejderne lavede bål og serverede pølser mm. Indvielsestalen blev holdt af Gitte Johansen fra kommunalbestyrelsen, som understregede det gode samarbejdet med lokalrådene og vigtigheden af at udbrede mulighederne for aktiviteter.

Lokalrådet har aftalt, at der til sommer etableres et shelter på aktivitetspladsen. Det er Gørlev-spejderne ved Preben Kristensen, som står for det, og pengene kommer fra kommunens lokalrådspulje, der også har finansieret de tidligere gennemførte projekter.

Lokalrådet har fået trykt en flot velkomstfolder, som skal øge kendskabet til området og vise ejendomssøgende og andre, hvor meget området har at byde på.

Ved den sydlige indkørsel til Mullerup har kommunen på lokalrådets initiativ etableret en hastighedsdæmpning. Lokalrådet er dog kritisk med hensyn til, om dæmpningen virker efter hensigten. Da det er en ny måde at lave hastighedsdæmpning på, forventer rådet, at kommunen foretager en måling af, om dæmpningen virker som ønsket.

Ved at vi hver især holder pænt og ryddeligt, kan vi øge interessen for at bo i vores område. Kommunen bør også bidrage til, at området ser ordentligt ud, bl. a. ved at rette skæve vejskilte op. I nær fremtid fjernes den store produktionshal i Mullerup Havn samt det lange gule hus og de sidste rester af hegn, skibsskrog og forme. Lokalrådet hilser dette meget velkomment.
Etableringen af Slagelse omfartsvej betød at fald i den tunge trafik på vejen fra Gørlev via Mullerup til motorvejen. Men nu opleves det, at der igen kører mange store lastbiler den vej. Det er nok en god ide at få fjernet det skilt ved rundkørslen i Gørlev, der peger mod Korsør. Samt et tilsvarende skilt på motorvejen der peger mod Kalundborg. Hjælper det ikke, må der overvejes et forbud mod gennemkørsel af lastbiler, ligesom lokalrådet vil forlange, at der etableres cykelsti fra Gørlev til Mullerup og videre til Drøsselbjerg.

Kirkestien mellem Vinde Helsinge og Kirke Helsinge er i meget dårlig forfatning og bør udbedres. Det er vigtigt, da den er meget brugt af skolebørn og motionister.

Formanden afsluttede bestyrelsens beretning med at takke Lars Nielsen,, for hans deltagelse i arbejdet som kasser siden lokalrådets etablering i 2006. Formanden takkede ligeledes Landdistriktsudvalget og Maria Singerholm samt de sydlige lokalråd for godt samarbejde.

Dirigenten åbnede herefter for diskussion af beretningen. Flere kommentarer gik på hastighedsdæmpningen i Mullerup, som man fandt, var udført meget dårligt, hvilket burde foreholdes kommunen. Formanden lovede, at det ville ske. Der blev også foreslået, at der opsættes en lystavle i Mullerup med “Din hastighed”, idet en sådan tavle virker stærkt fartdæmpende. Herudover var der ros til velkomstfolderen.

Efter denne drøftelse blev beretningen godkendt med akklamation.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Kassereren Lars Futtrup fremlagde det reviderede og underskrevne regnskab, som omfatter indtægter på 23.963 kr. og udgifter på 24.288 kr. Underskuddet på 325 kr. dækkes af lokalrådets indestående, som ved udgangen af 2014 derefter blev på 24.543 kr. Der har været 58 betalende medlemmer i 2014.

4. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

5. Fastsættelse af næste års kontingent, jf. § 3
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 50 kr. pr. husstand. Forsamlingen godkendte dette.

Formanden opfordrede alle til at agitere for lokalrådet. I den forbindelse blev det foreslået at runddele folderen sammen med et indmeldelsesbrev. Da det blev anset for en dyr måde at agitere på, blev det foreslået at lave forsøg hermed i et mindre område.

6. Valg, jf. §§ 6 og 7
a. Bestyrelsesmedlemmer
Egon Keinicke og Peter Albrechtsen var på valg og var villige til genvalg. Der blev ikke opstillet andre kandidater. Egon og Peter blev genvalgt.

b. Bestyrelsessuppleanter
Førstesuppleanten Mogens Johansson er indtrådt i bestyrelsen i januar 2015 i stedet for Thomas Østergaard, som ønskede at udtræde på grund af nye, krævende arbejdsopgaver.
Andensuppleanten Henrik Lundsgård var villig til genvalg, og som ny suppleant foresloges Karl Erik Sørensen. De to blev valgt med Henrik som førstesuppleant.

c. Revisor
Thomas Ludvigsen genvalgtes som revisor.

d. Revisorsuppleant
Lars Nielsen genvalgtes som revisorsuppleant.

7. Eventuelt
Peter Nielsen fortalte om arbejdet med at skabe interesse for fibernet i Vinde Helsinge og Kirke Helsinge. Det er lykkedes at få tilstrækkelig opbakning til, at SEAS-NVE går i gang med at etablere nettet inden for bygrænsen. Peter beklagede, at lokalrådet ikke har arbejdet på at få fibernettet udbredt yderligere, da nettet vil booste hele området og betyde, at ejendommenes værdi øges betydeligt.

Peter Albrechtsen har arbejdet på at skabe tilstrækkelig tilslutning til fibernet i Mullerup, men har oplevet nogle negative reaktioner, som blandt andet skyldes, at der inden for byområdet er stor forskel på kvaliteten af de nuværende internetforbindelser. Peter fandt, at det overordnede mål med fibernettet er muligheden for at have hjemmearbejdsplads og for etablering af små virksomheder. Vi håber forsat at det vil være muligt at skabe tilstrækkelig opbakning, og at fibernet bliver en realitet i Mullerup.

Dirigenten konkluderede – også med henvisning til Egebjerg, der har etableret et vellykket hus for iværksættere og hjemmearbejdende – at bestyrelsen bør overveje, om lokalrådet skal tage et initiativ på området.

Poul Keinicke omtalte en tidligere udstykningsplan for arealer nord for sportspladsen i Kirke Helsinge og oplyste, at der i dag kun er én ledig byggegrund i byen, hvorfor han efterlyste flere udstykningsmuligheder. Dan Hansen fortalte, at der ifølge kommunen er brug for nye byggegrunde til de forventet mange nye arbejdstagere i Kalundborg. Handels- og Erhvervsforeningen for Gørlev og omegn har derfor foreslået kommunen at udstykke den kommunale grund i Gørlev, så noget af bosættelsen sker i kommunens sydlige område.

Generalforsamlingen afsluttedes herefter af dirigenten, og formanden takkede denne for god mødeledelse.

Foredrag om Handels- og Erhvervsforeningen for Gørlev og omegn
I forlængelse af generalforsamlingen fortalte Dan Hansen, formand for Handels- og Erhvervsforeningen for Gørlev og omegn, om foreningen og dens arbejde.