Referat 2008

Generalforsamling Lokalrådet for Kirke Helsinge og Omegn
den 5. marts på Kirke Helsinge Skole

Dagsorden iflg. vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af næste års kontingent jf. § 3
6. Valg jf. § 6 og 7
a. Bestyrelsesmedlemmer
b. Bestyrelsessuppleanter
c. Revisorer
d. Revisorsuppleant
7. Eventuelt

Ad 1)
Thomas Ludvigsen blev valgt som dirigent. Han kundgjorde at indkaldelsen var foretaget iht. vedtægterne og dermed lovlig.

Ad 2)
Bestyrelsens beretning:
”Formandsberetning 2008.

Efter vel overstået generalforsamling sidste år, har lokalrådet nu virket et helt kalenderår.

Om vi har gjort det godt nok er jo op til jer at bedømme, når I har hørt vores beretning.

Vi har beskæftiget os med følgende: Skolestruktur, trafik, udvikling af landdistrikterne, børnepasning og misbrug blandt unge.
Straks efter generalforsamlingen skrev vi til kommunen ang. den skævvridning der er inden for dagplejen, det er praktisk umulig at bo i Drøsselbjerg/ Mullerup og så få passet børn i Svallerup, som pt. var eneste mulighed.
Modtog vi noget svar fra Kalundborg kommune. Nej.
Straks der efter tog vi fat på trafik igennem Kr. Helsinge.

En sag der var startet op af Buk.udvalget i gl. Gørlev kommune i samråd med skolebestyrelsen på Kr. Helsinge skole. På det tidspunkt blev skoleveje erklæret for farlig.
Så vi var så naive at tro at vi kunne starte sagen op der fra, men nej.
Vi måtte starte forfra.
Vi var så heldige, at der fra anden side blev der startet en underskriftindsamling, som straks havde både Politi og pressens bevågenhed.
Aktionen gav det resultat, at Kalundborg Kommune sammen med Vejdirektoratet indkaldte til møde i Svebølle, hvori Simone Hanghøj, som havde indsamlet de mange underskriftet samt Lars Nielsen fra Lokalrådet deltog.
Kr. Helsinge skole og det lokale politi var også inviteret, men deltog desværre ikke.
Vejdirektoratet vil nu måle trafikken på udvalgte steder og foretage nogle analyser inden de kommer med et løsningsforslag.
Lars har meldt til bage at han ser fortrøstningsfuldt på den måde de har grebet det hele an på.
Disse målinger blev desværre foretaget lige i vinterferien. Vi gjorde straks indsigelse mod, at man foretog målingen på dette forkerte tidspunkt.
Jeg kan se at man pt. måler igen.

Bare ærgerligt at sagen skulle startes op fra bunden igen.
Planstrategi.

Lokalrådet indgiver høringssvar til Kalundborg Kommune ang. plan og strategi ved brev af 14-6 2007. Det omhandler bosætning. Vi anbefaler bosætning der er med til at sikre: købmand, skole og fritidsaktiviteter.
Skole og struktur

Lokalrådet indgiver høringssvar ang. skole og strukturdebat i folkeskolen den 14-6 2007. Begge høringssvar har været offentliggjort på vores hjemmeside samt i den lokale presse.

Vi har lige indsendt forslag ang. skoledistrikt grænsende mod Gl. Høng kommune ved Toelstang.
Det kommer til behandling i denne uge.
Grundet verserende rygter.

Grundet verserende rygter i lokalsamfundet ang. misbrug blandt vores unge tog rådet kontakt til de store foreninger i vores område; nemlig Vinde Helsinge Fri- og efterskole, Kr. Helsinge skole, V. Helsinge Gymnastik og Ungdomsforening og KHI. Om de ville være med til at arrangere en temaaften om dette alvorlige emne. Alle var meget positive.

Vi tog kontakt til Vinde Helsinge Friskole om de ville lægge lokaler til dette, de sagde ja med det samme.
Vi havde lavede aftale med fire aktuelle personer om dette alvorlige emne nemlig: Misbrugskonsulent Flemming Licth, Svallerup, formand for natteravnene i Gørlev Lisbeth Samuttis, vores lokale politi, samt kriminalbetjent Per Hansen Svallerup.

Alle fortalte levende om det de oplever i nattelivet i vores lokalområde.

Mødet var en kanon succes med over 150 meget interesserede deltagere.
Udgifterne delte vi ligeligt mellem arrangørerne.
Borgmesterens avisartikel.

Det var beskæmmende, hvis man læste Kalundborgs daværende borgmesters artikel i Berlinske Tidende på slutningen af 2007, hvor han gennemgår sin kommune. Jeg er sikker på, at han havde sine kortsynede briller på, jeg tror at den sydlige del af hans kommune blev nævnt med tre ord.

Hele den lange kystlinje fra Drøsselbjerg i syd til den gamle Kalundborg kommune i nord og de rekreative muligheder der ligger der, blev ikke nævnt.
Reersø vel nok noget af det mest særegne hvad ang. bygninger og natur blev forbigået uden et eneste ord.

Tankevækkende når man tænker på, at 70 % af ny Kalundborg Kommunes befolkning bor uden for Kalundborg by.
Det er min personlige opfattelse at region syd ikke er det man går mest op i på borgmesterkontoret.

Kalundborg Kommune tager sig sammen.

Kalundborg Kommune tager sig voldsomt sammen og arrangerer et møde med befolkningen i yderområderne.
Udvikling af landdistrikterne

Der inviteres til fem møder i yderområderne.
Vi er fire mand fra Lokalrådet, der deltager på det møde som afholdes på Høng Landbrugsskole. Der er fuldt hus omkring 40 deltager, som inddeles i fire grupper og der vælges et emne. Vi skal så anskueliggøre, hvad det er der gør netop vores område specielt.

Kalundborg Kommune havde fået Landboforeningen Gefion til at afholde mødet og deres konsulent Karen Lilliør gjorde det ganske godt. (Det var lidt af en genistreg). Dermed kunne Kalundborg Kommune jo ikke klandres for det dårlige arbejde, der var gjort indtil da.

Det input de fremmødte så lagde for dagen skal så bruges i en analyse, der vil danne baggrund for det videre arbejde med landdistrikternes udvikling. (Vær her opmærksom på, at der står vil danne baggrund for den videre udvikling. Det står i det udsendte materiale)
Opgaver i fremtiden.

Vores opgaver i fremtiden er der mange af, vi skal stadig være klar til at vejlede og rådgive vores politikere, specielt vores lokale, ang. de ting der rør sig i vores område.

For at denne rådgivning og vejledning skal have vægt, behøver vi mange flere medlemmer, jeg vil mene at vi i hvert fald skal være dobbelt så mange. Vi skal være klar over at næste kommunevalg nærmer med hastige skridt.
Hvis jeg læser kortene rigtigt, vil antallet af medlemmer i kommunalbestyrelsen blive skåret ned, med det til følge at yderområderne vil få endnu svære ved at blive hørt.
Her vil et talstærkt lokalråd kunne gøre sig gældende.

De ting som vi også har talt om er: Lastbilparkering i parcelhuskvarter, gamle biler rundt omkring i vores område specielt i Mullerup, her kunne vi holde kommunen op på de påbud der allerede er givet, men hvor der ikke sker noget.
Ting som skal ske.

Lokalrådet har ansøgt Trygfonden om hjertestarter.

Ansøgningsfrist 1.marts, så pt. kan vi ikke sige om det lykkes.
Ordningen kræver at der er en brugergruppe, og her stiller Lokalrådet stiller sig til rådighed, og en fadder som vil stå for at orientere omverdenen om placering mm.
Den gruppe vil blive uddannet af Trygfonden.
Kr. Helsinge forsamlingshus.

Efter husets sidste generalforsamling, kom det tydeligt frem at huset mangler opbakning fra lokalbefolkningen. Konsekvensen af denne manglende opbakning, kan nemt blive, at man vil forsøge at sælge huset.
Dette vil helt tydeligt være et tab for Kr. Helsinge.

Rådet vil opfordre til, at så mange som muligt møder op på den ekstraordinære generalforsamling og give den støtte, som er stærkt tiltrængt.
Lokalrådet har modtaget.

Lokalrådet har modtaget et brev fra et par medlemmer hvor i man påpeger at Kr. Helsinge trænger til en omgang rengøring. Forslaget går ud på at skolen laver en miljødag/sag, hvor man rydder op omkring sig (Som ren strand)
Lokalrådet har sendt forslaget videre til skolen med anbefaling.”

Efter beretning oplyste en repræsentant fra Kirke Helsinge Skole, at temaet ”ren by” vil indgå i undervisningen.
Der blev stillet forslag om at få kommunen til at stille affaldsstativer op. Det vil Lokalrådet foreslå, når trafikregulering på Helsingevej drøftes.
Lars Nielsen fra Lokalrådet orienterede om, at der i indeværende uge (uge 10) foretages ny trafikmåling til erstatning for den måling, der blev foretaget i uge 7 og som Lokalrådet havde gjort indsigelse mod, da trafiktætheden var unormal lav i netop den uge, hvor der var vinterferie.
På spørgsmål om hvilken trafikregulering der tænkes på, svarede Lars Nielsen, at det er myndighedernes beslutning, men det forventes at Lokalrådet bliver hørt.

Dirigenten opfordrede alle medlemmer til at skaffe nye medlemmer.

På spørgsmålet om det var muligt at sende spørgeskema til medlemmerne, blev oplyst, at der vil blive åbnet for et debatforum på hjemmesiden, hvor alle medlemmer får muligheder for at kommentere emner, der er i gang og nye tiltag, som foreningen opfordres til at arbejde med.
Thomas Østergaard opfordrede medlemmer til at deltage i generalforsamlingen, rette henvendelse til bestyrelsen og deltage i debat på hjemmesiden for at få optimal indflydelse.

Det blev oplyst, at foreningen har 81 medlemmer.

Ad 3)
Regnskabet blev gennemgået. Regnskabet som viser et overskud på kr. 1.135,18 blev godkendt.

Ad 4)
Ingen indkomne forslag.

Ad 5)
Kontingentet blev fastsat til kr. 50.

Ad 6)
Bestyrelse: Genvalg af Lars Nielsen, Thomas Østergaard og Finn Knudsen
Bestyrelsessuppleanter: Genvalg af Lars Futtrup og Peter Albrechtsen
Revisor: Genvalg af Kirsten Kristensen
Revisorsuppleant: Genvalg af Helene Christensen

Ad 7)
Formanden oplyste, at kommende fastlagte bestyrelsesmøder vil fremgå af hjemmesiden.
Formanden takkede dirigenten for indsatsen.

 

Som dirigent
Kirke Helsinge, den 6. marts 2008
Thomas Ludvigsen