Referat 2010

Generalforsamling den 23. marts 2010
i Drøsselbjerg Forsamlingshus
for Kirke Helsinge Omegns Lokalråd

1) Valg af dirigent.

Valgt blev Thomas Ludvigsen

2) Bestyrelsens beretning v/formand Egon Keinicke

”Bestyrelsen for Kirke Helsinge Lokalråd har den opfattelse at året 2010 har været et succesfuldt år. Vi mener, at vi har levet op til forventningerne om et lokalråd der kommer med initiativer til at forbedre levevilkårene for befolkningen i området.

Det første jeg vil pege på er den i mange år ønskede trafikdæmpning gennem Kirke Helsinge som endelig er blevet etableret. Dette har, som ønsket lagt en dæmper på hastigheden gennem byen. Vi har gjort opmærksom på det uhensigtsmæssige i, at der er en skarp kant mellem fortov og bump.

Naturplanen for det grønne område vest Kr. Helsinge skole er der blevet arbejdet en del med af en arbejdsgruppe bestående af Lars Futtrup – Thomas Østergård – Skolen – Idrætsforeningen og spejderne. Der er blevet sendt et forslag til Kalundborg Kommune. Jesper Mogensen har som eksamensopgave lavet et samlet forslag for hele det grønne område. Samtidig er sundhedsgruppen fra kommunen i gang med at opprioritere det forebyggende sundhedsarbejde og her er de netop kommet med et forslag der passer godt ind i vores planer for området. 15 redskaber til motion som forventes brugt af motionister – ældreorganisationer – skole – idrætsforening. Jeg har fået oplyst at en af grundene til at de vælger vores område er at der er en organiseret gruppe at samarbejde med. Det kan vi godt være stolte over og det giver os optimisme for yderlige tiltag for vores forslag.

I forsommeren var der høring omkring trafiksikkerhedsplan, hvor man kunne komme med forslag, for vores område har vi flere forslag. Det vigtigste er afkørslen fra Kalundborg – Slagelse landvejen til Rye, hvor der flere gange er sket farlige situationer med ulykke til følge. Når man ved at en ulykke koster mere en kr. 800.000. kroner i gennemsnit, håber vi at det får en høj prioritet

Så har vi gjort opmærksom på hastigheden gennem Mullerup, især når man kommer syd fra gennem byen er der for høj hastighed. Vi foreslår en fast hastighedsviser eller lignende.

Krydset ved Drøsselbjerg mangler afmærkning når man kommer fra Slagelse siden.

Forslag om etablering af cykelsti fra Kirke Helsinge til Mullerup og videre til Drøsselbjerg.

Samarbejdet med de andre sydlige lokalråd er forløbet meget tilfredsstilende. Vi har fået rådighed over en pulje på kr.  48.000. Kroner til lokale forhold. Der er blevet sat bænke op på Reersø. Vi forventer også at få tilskud til vores grønne område.

Mullerupvej 2 har også haft vores opmærksomhed for at gøre området mere miljøvenlig, men indtil videre kan vi ikke gøre noget.

Stier langs med Storebæltskysten er vi opmærksomme på skal holdes i en stand så man kan bruge dem året rundt.

Vi har deltaget i Sct. Hans festen sammen med idrætsforeningen. Her mødte flere op end tidligere år, så vi håber denne udvikling vil fortsætte. Det er vigtig at mødes uforpligtet ved festlige lejligheder. Jeg kunne godt tænke mig, at vi havde en årlig lokalfest, hvor de uorganiserede beboere mødtes med andre foreningsmedlemmer. Hvordan kan vi medvirke til en sådan udvikling?

Vores medlemstal er steget til midt i firserne. Vores mål er at nå 100 medlemmer.  Vi giver en præmie til nr. 100. Jo flere medlemmer vi er, des mere opmærksomhed får vi når vi blander os i områdets udvikling.
Tak til bestyrelsen for godt samarbejde.”

Lars Futtrup fra foreningen supplerede med oplysninger om arbejdet omkring aktivitetsområdet og udleverede skitseprojekt.

Der blev spurgt til om foreningen var opmærksom på cykelsti fra Drøsselbjerg til Kirke Helsinge.
Der blev svaret, at cykelstien er indarbejdet i den trafiksikkerhedsplan som kommunen netop nu har til høring.

Beretningen blev godkendt.

3) Regnskab

Regnskabet udviste et overskud på kr. 4.496,45 og en likvid formue på kr. 10.812,99
Regnskabet blev godkendt.

4) Indkomne forslag

Ingen

5) Fastsættelse af kontingent

Uændret kr. 50

6) Valg

a. Bestyrelsesmedlemmer
    Forslag:
    Lars Nielsen, Thomas Østergaard, Lars Futtrup, Peter Nielsen
    Lars Nielsen, 8 stemmer
    Thomas Østergaard, 7 stemmer
    Lars Futtrup, 6 stemmer
    Peter Nielsen, 6 stemmer
    Da der var lighed mellem Lars Futtrup og Peter Nielsen, skulle der
    stemmes igen; men Lars Futtrup trak sig. Således blev Peter Nielsen
    valgt.
b. Bestyrelsessuppleant
    Lars Futtrup, genvalgt
    Arne Kristensen, Drøsselbjerg, nyvalgt
c. Revisor
    Kirsten Kristensen, genvalgt. (2. revisor Jens Villumsen på valg i 2011)
d. Revisorsuppleant
    Finn Knudsen, nyvalgt

7. Eventuelt

Formanden Egon Keinicke takkede Finn Knudsen for indsatsen siden lokalrådets start og bød velkommen til de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer Arne Kristensen og Peter Nielsen samt dirigenten for myndig ledelse.

For referat:
Finn Knudsen / 24.03.2010

Godkendt af dirigent Thomas Ludvigsen