Referat 2013

 

Referat fra generalforsamlingen i

Kirke Helsinge Og Omegns Lokalråd

d. 13. marts 2013, kl. 19:00

i Drøsselbjerg Forsamlingshus.

 

Referent

Lars Futtrup

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af næste års kontingent jf. § 3
 6. Valg jf. § 6 og 7
  1. Bestyrelsesmedlemmer
  2. Bestyrelsessuppleanter
  3. Revisorer
  4. Revisorsuppleant
 7. Eventuelt

 Ekstra inslag

 • Udviklingschef Kristina Fløche Juelsgaard fra SEAS-NVE kommer og taler om fremtidens elforsyning og SmartGrid/SmartCity.

  

Valg af dirigent

Efter formanden havde budt velkommen bad han om forslag til dirigent for generalforsamlingen.

Henrik Lundsgaard og Thomas Ludvigsen blev foreslået.

Thomas Ludvigsen blev valgt.

Thomas takkede for valget og startede med at fastslå, at generalforsamlingen var rettidig varslet (16/2 pr. mail og 20/2 i UgeBladet), at generalforsamlingen afholdes i januar kvartal, som den skal jf. vedtægterne, samt at dirigenten ikke er medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsens beretning

Endnu et år med fin opbakning i vores lokalområde. Den gode opbakning bevirker at vi får megen forståelse hos kommunen.

Lokalrådet er af den opfattelse, at det er afgørende at beboerne lokalt bakker op om os. Det er forudsætningen for at vores forslag bliver taget alvorligt. Politikker og andre lytter mere til en organiseret flok mennesker frem for enkeltpersoner. Dette mener jeg er bevist med de mange ting vi har gjort opmærksom på og fået gennemført gennem vores levetid som lokalråd. Navnet siger jo at vi har til opgave at komme med råd og ideer.

Lige som kommunen er lokalrådet optaget af, hvordan vi får aktive borger til, at bosætte sig i vores område. Der har for nyligt været afholdt en konference som handlede om bosætning i yderområder. Som konklusion var der flere ting man skulle være opmærksom på:

1 Det er meget vigtig med lokale ildsjæle, for de steder man ikke gør noget vil området langsomt dø ud.

2 Man skal sørge for at rydde op og gøre området pænt at se på. Jeg vil selv tilføje, at det som skæmmer meget er gamle hensatte biler. Jeg vil stille jer spørgsmålet om det skal være lokalrådets målsætning, at få ryddet så mange biler af vejen som mugligt.

3 Det er også meget vigtig med en god internet forbindelse så man har mulighed for at arbejde hjemme fra.

Der er en hel del beboelser til salg og det er jo vigtig at køberne vil købe i vores område, men de ser helt sikkert på, hvor rydeligt der er i området. For at pynte op plantede lokalrådet påskeliljerløg ved alle byskiltene sidste forår og vi håber de vil vokse frem her til foråret.

På aktivitetspladsen i Kirke Helsinge er der også blevet opsat borde og bænke i foråret 2012 . De videre planer handler om at få etableret bålpladsen med hus og bænke. Der skal laves en jordvold med rutsjebane og et rør til at børnene kan kravle i. En bane til at køre cykelkros er også i tankerne. En schelter er også en af vores planer.

Trafikmæssig er vi stadig på banen og er blevet lovet, at der bliver flyttet nogle hastighedsskilte. Det er på Helsingevej mod syd, som bliver flyttet ca. 50 m.

Lige så er det med skiltet mod syd i Mullerup, som også bliver flyttet 50 m for at se, om ikke det vil få farten ned først i byen. Der er lavet fartmåling midt i byen som viser at der bliver kørt for stærkt, så hvis det ikke hjælper vil der formentligt blive lavet chikane ved indkørsel til byen.

I svinget ved Drøsselbjerg krydset vil der blive opsat et nyt skilt fra Bøstrup siden som fortæller at der er et farligt sving og kryds længer fremme.

Vi arbejder også, i samarbejde med andre foreninger, om opsætning af en hjertestarter. Der har været holdt flere møder og man er blevet enig om at den skal opsættes ved forsamlingshuset i Kirke Helsinge. Planerne er så langt fremme at den vil blive sat op her i foråret. Lokalrådet har givet tilsagn om 2000 kr. Resten af pengene bliver givet af andre foreninger samt frivillig bidrag fra private.

Til sidst vil jeg rette en tak til kommunen som vi oplever som en god samarbejdspartner.
Tak til bestyrelsen og suppleanter.

Formand
Egon Keinicke

Efterfølgende var der mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommentarer til beretningen.

 • Vedr. ”overskudsjord” til en cykelbane på det grønne område, så er der måske mulighed i forbindelse med etablering af den nye bane ved Gørlevhallen.
 • Mullerup gadekær trænger til at blive ”frisket op”.
 • Vedr. skæmmende biler, så har der tidligere været et dekret om at der max må være 3 uindregistrerede biler på en ejendom. Hvorvidt dette stadig gælder er noget der kan undersøges.
 • Bænken i Drøsselbjerg trænger til fornyelse.
 • Der ønskes hvide striber i vejsiderne på landevejene – det vil hjælpe både cyklister og bilister.
 • Der er hunde-efterladenskaber på aktivitetsområdet – skilte, der gør hunde-ejerne opmærksom på at de skal fjerne ”høm-høm’er”, ønskes.
 • ”Positiv omtale” kan måske gøre ”rode-hovederne” i området opmærksom på effekten af at rydde op.
 • Det er OK, hvis bestyrelsen forsøger at påvirke ”rode-hovederne”.
 • Der er langt til Kalundborg, og måske kan vi etablere ”hjemmestyre”, hvor vi hjælper os selv med at holde orden og rydde sne mv.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Det reviderede regnskab blev omdelt og kasseren gjorde rede for tallene.

Antallet af betalende medlemmer (57 husstande i 2012) er faldende, hvilket er et problem.

Regnskabet blev godkendt.

Indkomne forslag

Der var ikke kommet nogen forslag.

Fastsættelse af næste års kontingent jf. § 3

Bestyrelsen foreslog at kontingentet forbliver 50 kr. pr. år.

I stedet for en stigning i kontingentet ønskes flere medlemmer.

Valg jf. § 6 og 7

 1. Bestyrelsesmedlemmer
  På valg er Peter Albrechtsen og Egon Keinicke
  Begge modtager gerne genvalg
  Begge blev genvalgt
 2. Bestyrelsessuppleanter
  På valg er Anni Jensen og Lars Futtrup
  Begge modtager gerne genvalg
  Begge blev genvalgt
 3. Revisorer
  På valg er Thomas Ludvigsen
  Thomas modtager gerne genvalg
  Thomas blev genvalgt
 4. Revisorsuppleant
  På valg er Hans Ellman
  Hans modtager gerne genvalg
  Hans blev genvalgt

Eventuelt

 • Det blev diskuteret om lokalrådet er for lille og om lokalrådene i den gamle Gørlev kommune kunne slåes sammen. Der var andre som mente, at det er rigtigt at holde det på det nuværende lokale niveau.
 • Hvad kan vi gøre i fællesskab ? Kan vi gøre noget for at forskellige firmaer koordinerer gravearbejde, så de samme huller ikke skal graves flere gange ? Kan vi etablere fælles jordvarmeanlæg ?
 • Den korte orientering, der udsendes efter bestyrelsesmøderne, er god og skal gerne fortsætte med at blive udsendt til medlemmerne.
 • Der kunne godt gøres mere ”reklame” for lokalrådet, så flere blev opmærksom på dets eksistens og virke.
 • De ekstra indlæg (f.eks. musik, indbrudssikring og denne gang ”fremtidens elforsyning”) ved generalforsamlingerne blev rost.

Indlæg om fremtidens elforsyning ved Kristina Fløche Juelsgaard

Som udviklingschef i SEAS-NVE’s forsyningsafdeling arbejder Kristina med fremtidsperspektiver og omstillingen til grøn energi. Danmark ønsker uafhængighed af udenlandsk forsyning af kul, olie og naturgas samt at overgå til vedvarende energikilder som vind, sol og biomasse. Målet er at 50% af al dansk strøm produceres af vindmøller i år 2020 og at al dansk strøm produceres af vedvarende energikilder i år 2050.

Den store udfordring ligger i at produktionstidspunktet ikke er det samme som forbrugstidspunktet og at el-nettet bliver en flaskehals fordi strømmen ikke kun skal transporteres én vej, men frem og tilbage fordi forbrugerne nu også er blevet producenter med husstandsvindmøller og solcelleanlæg.

Da vi ikke kan styre hvornår vindmøller og solcelleanlæg producerer strøm, så får vi i større grad brug for at styre forbrugstidspunktet, men også muligheden for at lagre den producerede strøm, indtil den skal bruges, er noget der arbejdes meget med, for at vi kan undgå at forære strømmen til Norge for så at købe den dyrt tilbage, når vi har brug for den. Norge har nemlig bedre muligheder for at skrue hurtigt op og ned for produktionen på deres vandkraftværker end vi har med brændselsfyrede kraftværker, og Norge har også mulighed for at pumpe vandet tilbage i vandressoiret når andre energikilder producerer mere strøm end der forbruges. SEAS-NVE har et projekt kørende på Lolland, hvor der eksperimenteres med at lagre strømmen i brint ved hjælp af elektrolyse – brint kan senere laves om til strøm igen ved hjælp af en brændselscelle, der kun afgiver vand som ”affaldsprodukt”. Batterier er også en mulighed som el-lager, men ikke så miljøvenlig som brint.

SmartGrid er betegnelsen for det smarte el-net og SmartCity Kalundborg er et forskningsprojekt, der er blevet igangsat for at finde ud af hvad der er teknisk og praktisk muligt i relation til at kunne styre el-forbruget i forhold til el-produktionen, og hvilke samarbejdsaftaler el-selskabet kan lave med forbrugerne for at få lov til at bestemme over en del af forbruget, så det f.eks. er el-selskabet, der tænder for vaskemaskinen (der er gjort klar af forbrugeren) om natten, hvis der er et tidspunkt med ”overproduktion”.

Der var generelt en god dialog mellem Kristina og de fremmødte med mange spørgsmål og kommentarer.

Afslutning

Formanden sluttede af med at takke de fremmødte for den aktive deltagelse, Thomas Ludvigsen for god ledelse af generalforsamlingen og Kristina Fløche Juelsgaard for et godt indlæg.