Referat 2023

Referat fra generalforsamling d. 23. marts.2023 kl. 19.00
i KHI’s klubhus, Helsingevej 101

Tilstede: 17 medlemmer.

Dagsorden:
1: Valg af dirigent.
2: Bestyrelsens beretning.
3: Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4: lndkomne forslag.
5: Fastsættelse af årets kontingent.
6: Valg
a. Bestyrelsesmedlemmer Egon Keinicke og Berit Haastrup
b. Bestyrelsessuppleanter Anni Jensen og Dan Hansen
c. Revisor Thomas Ludvigsen
d. Revisorsuppleant Aage Lindø
7: Eventuelt.

Ad 1:Svend Jensen foreslået og valgt.

Ad 2: Formanden gennemgik årets aktiviteter. Der er opsat 2 nye borde-
bænkesæt der er opsat på aktlvitetspladsen. Der mangler noget fastgørelse
samt lægning af fliser. Der er indkøbt nyt A-skilt til forsamlingshuset. Der er
blevet gemmen ført vedligeholdelse, dette er gjort af bestyrelsen. Formanden
efterlyste flere hænder til arbejdsdagen fremover. Der blev afholdt gratis
Bankospil i forsamlingshuset, betalt af Corona-penge, der kom ca. 100 prs. Af
planer fremover blev nævnt, at der skal males bålhytte, shelter og borde,
derudover skal der udjævnes jord foran kælkebakken og sået græs. Der
bliver opsat en ny ben presser og der arbejdes på at få et klatrenet opsat
også

Ad. 3: Kassereren fremlagde det revideret regnskab som blev godkendt uden
bemærkninger og spørgsmå|.

Ad4: lngen indkomne forslag.

Ad 5: Uændrede kontingent 50 kr. pr. husstand.

Ad 6: Valg:
a. Genvalg til Egon Keinicke og Berit Haastrup
b. Genvalg til Dan Hansen, nyvalg til John Frede
c. Genvalg til Thomas Ludvigsen
d. Genvalg til Aage Lindø

Ad 7: lngen ønskede ordet. Dirigenten takkede for god ro og orden kl. 19.24

Efter kaffen, fortalte Svend Jensen om arbejdet med den nye bog om Kirke Helsinge.

Referent: Dan Hansen