Referat 2020

Referat af generalforsamling
i Kirke Helsinge Og Omegns Lokalråd
d. 26. februar 2020 i Vinde Helsinge Forsamlingshus

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af næste års kontingent, jf. § 3
6. Valg, jf. §§ 6 og 7
a. Bestyrelsesmedlemmer
b. Bestyrelsessuppleanter
c. Revisor
     d. Revisorsuppleant
7. Eventuelt

Referent: Mogens Johansson

1. Valg af dirigent

Lokalrådets formand Egon Keinicke bød velkommen og glædede sig over det store fremmøde: 75 deltagere. Formanden udbad sig forslag til dirigent. Thomas Ludvigsen blev foreslået og valgt med akklamation. Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var indkaldt korrekt i henhold til vedtægterne.

2. Bestyrelsens beretning

Formanden fremlagde beretningen og indledte med at nævne de aktiviteter, som lokalrådet har støttet økonomisk i 2019. Det er en hjertestarter i Vinde Helsinge, et lejeplads-underlag ved iskiosken i Mullerup Havn, et nyt motionsredskab på aktivitetspladsen i Kirke Helsinge, juletræsbelysning i Mullerup og et egnshistorisk hæfte i Drøsselbjerg.

På aktivitetspladsen har der været meget vedligehold og oprydning efter besøgende, som ikke efterlader pladsen pæn og ryddelig. Bålhytte og shelter er udfordret, så det har været nødvendigt at holde løbende opsyn med dem. Medlemmerne har været opfordret til at være med til et par timers ekstra vedligehold, men desværre mødte kun bestyrelsen og et par af deres ægtefæller op.

Lokalrådet har foretaget affaldsindsamling på udvalgte veje og samlet meget affald ind. Det var en god sag, og der kom da også mange tilkendegivelser fra beboere, som passerede på vejene. Det vil blive gentaget til foråret, og vi opfordrer flere til at melde sig til at hjælpe et par timer.

Bestyrelsen har været i dialog med kommunen om flere ting: Skiltning, belysning, trafikforhold og rydning af ukrudt på fortove og stier. Kommunen har også fikset op ved

Mindet i Kirke Helsinge by, så det er blevet pænere, åbent og mere iøjnefaldende. Der er ryddet træer og buske, og der er plantet ny hæk ud mod vejen. Busskuret foran er nu også sat i stand.

Gadebelysningen på Ryevej er blevet forbedret. Lokalrådet har også ønsket at få belysning på stien fra Dalbyvej til skolen for at gøre den nemmere at færdes på den i årets mørke timer.

Ukrudtet har haft rigtig gode betingelser i det forløbne år, også på Helsingevejs fortove. Lige som andre grundejere har kommunen pligt til at vedligeholde deres del af fortovene, men det har krævet flere henvendelser, før det blev udført i efteråret.

Cykelcross-banen på aktivitetspladsen bliver ikke brugt, og der er til stadighed vand på banen. Der er derfor ønske om at få jævnet området, men en henvendelse til Kalundborg Forsyning, som ejer området, gav nej til hjælp. Bestyrelsen overvejer nu, om grunden skal jævnes lidt ud, eller om der skal sås blomsterfrø, så det bliver naturgrund. Som grunden er nu, kan den ikke slås med traktor, hvorfor ukrudt som tidsler, brændenælder og gråbynker vil komme til at præge området.

En tidligere ansøgning i samarbejde med Kirke Helsinge Skole om trafikforholdene ved skolen er endnu ikke afsluttet af kommunen. Begrundelsen er, at forholdene skal undersøges nærmere.

Et mangeårigt ønske om en cykelsti langs den smalle vej fra Kr. Helsinge til Mullerup og videre mod Drøsselbjerg bliver opfyldt i 2021, da der er afsat penge på det langsigtede kommunale anlægsbudget for cykelstier. Det havde været god reklame for kommunen, hvis cykelstien havde været færdig til Tour de France.

Vi har flere repræsentanter i ”Få Det Fikset” gruppen i Kr. Helsinge, og der arbejdes med flere ting, som vil gavne områdets unge.

Der arbejdes på at holde bagagerumssalg i nærheden af aktivitetspladsen en gang i foråret, men det vil der naturligvis blive nærmere orienteret om i referat fra bestyrelsesmøderne samt ved opslag.

Der er nu stor interesse for en hundeskov i Gørlev. Hvad siger hundeejerne her i området?

Mangler der en på aktivitetspladsen?

Bestyrelsen kunne rigtig godt tænke sig, at medlemmerne henvendte sig om opgaver, som lokalrådet kunne hjælpe med at få gennemført. Det er jo lige det, som lokalrådet er til for. Ikke nødvendigvis for selv at gøre det, men for at finde muligheder for at få det gjort. Det gælder naturligvis for HELE området – altså Drøsselbjerg, Mullerup, Rye, Vinde Helsinge og Kirke Helsinge.

Lokalrådet arbejder for tiden også på at få lavet en film om vores område, så potentielle tilflyttere kan se, hvilket smukt område de kan bosætte sig i.

Beretningen blev herefter kommenteret. En deltager foreslog at inddrage skolen i forårets affaldsindsamling og fik oplyst, at konceptet for den landsdækkende indsamling netop er at aktivere både skoler og familier. En anden opfordrede til at lade cykelcross-banen ligge urørt, da vi har brug for vild natur uden menneskers indblanding.

En deltager ønskede at høre mere om kommunens ”Få det fixet” pulje. Lars Futtrup oplyste, at der har været holdt en række møder i Kirke Helsinge for alle interesserede, og at der nu var udarbejdet en prioriteret liste med forslag til bl.a. scaterbane, multibane og klatrenet.

Forslagene skal opnå mindst 80% tilslutning ved et møde for alle interesserede beboere i Kirke Helsinge, før de kan fremsendes til kommunen til bevilling. Peter Nielsen supplerede med at fortælle, at der også kan gives støtte til projekter i småbyerne, og han opfordrede lokalrådet til at gøre opmærksom på det. Egon Keinicke tilføjede, at der fra puljen allerede er givet 130.000 kr. til en badebro i Drøsselbjerg. Peter Nielsen fortalte også, at der d. 18. marts holdes et møde i Gørlev, hvor Nordea fortæller om mulighederne for at få støtte fra deres fond.

Herefter blev beretningen godkendt med akklamation.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse

Kassereren Lars Futtrup fremlagde det reviderede og underskrevne regnskab, som omfatter indtægter på totalt 9.727 kr. og udgifter på 17.778 kr. samt et indestående ved årets udgang på 27.428 kr. Der har været 78 betalende medlemmer i 2019.

Regnskabet blev godkendt med akklamation.

4. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

5. Fastsættelse af næste års kontingent, jf. § 3

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 50 kr. pr. husstand. Forsamlingen godkendte dette.

6. Valg, jf. § 6 og § 7

a. Bestyrelsesmedlemmer

Anni Jensen, Lars Futtrup og Mogens Johansson var på valg. De to førstnævnte var villige til genvalg, mens det ikke gjaldt Mogens Johansson. Yderligere stillede Niels Kæmpe og Mette Müller op. Dirigenten gennemførte herefter skriftlig afstemning, hvor hver af de repræsenterede husstands-medlemmer kunne stemme på tre af de fire navne. Anni Jensen fik 26 stemmer, Lars Futtrup 26 stemmer, Niels Kæmpe 22 stemmer og Mette Müller 7 stemmer.

De tre førstnævnte var hermed valgt.

b. Bestyrelsessuppleanter

Vibeke Abkjær var villige til genvalg, mens Jytte Ludvigsen ikke ønskede genvalg. Yderligere stillede Mette Müller og Heino Andersen op. En skriftlig afstemning resulterede i 28 stemmer til Vibeke Abkjær, 21 til Mette Müller og 12 til Heino Andersen. De to førstnævnte var dermed valgt med Vibeke som førstesuppleant.

c. Revisor

Kirsten Kristensen var på valg og genvalgtes som revisor.

d. Revisorsuppleant

Lars Nielsen blev genvalgt.

7. Eventuelt

Martin Pavón foreslog til bestyrelsens ønske om flere medlemmer at afholde nogle arrangementer for børn, idet børnene så vil påvirke familierne til at blive medlemmer. Lund Andersen roste lokalrådets bestyrelse for arbejdet og opfordrede hver deltager til at skaffe mindst et nyt medlem. Mogens Dyhr fortalte, at Kirke Helsinge Og Omegns Lokalråd ikke skulle være så ked af kun at have 78 medlemmer, da kollegaerne i Høng havde en del færre.

Han reklamerede samtidig for en ny forening Borgerforeningen Brage, der ville arrangere teater, musik og frække historier i kommunens sydlige område.

Dirigenten takkede herefter forsamlingen for god ro og orden, og formanden Egon Keinicke takkede dirigenten for vel udført mødeledelse samt Mogens Johansson for hans år i bestyrelsen.

Referatet godkendt d. 27. februar 2020 af generalforsamlingens dirigent Thomas Ludvigsen.