Referat 2014

Referat fra generalforsamlingen i
Kirke Helsinge Og Omegns Lokalråd
d. 5. marts 2014, kl. 19:00
i Vinde Helsinge Forsamlingshus.

Referent

Lars Futtrup

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af næste års kontingent jf. § 3
6. Valg jf. § 6 og 7
a) Bestyrelsesmedlemmer
b) Bestyrelsessuppleanter
c) Revisorer
d) Revisorsuppleant
7. Eventuelt

Ekstra indslag

Peter Albrechtsen taler om udviklingsmuligheder i lokalområdet – idégenerering.

1) Valg af dirigent

Efter formanden havde budt velkommen bad han om forslag til dirigent for generalforsamlingen.
Henrik Lundsgaard blev foreslået og valgt.
Henrik takkede for valget og startede med at fastslå, at generalforsamlingen var rettidig varslet (16/2 pr. mail og 12/2 i UgeBladet), at generalforsamlingen afholdes i januar kvartal, som den skal jf. vedtægterne, samt at dirigenten ikke er medlem af bestyrelsen.

2) Bestyrelsens beretning

Formanden, Egon Keinicke, fortalte lidt om det, der er blevet arbejdet med i det forgangne år.
Fartbegrænsningen syd for Kirke Helsinge er blevet flyttet længere ud, så skiltene ses på længere afstand og får bedre virkning.
Vi har kæmpet for en bedre skiltning af vejens forløb ved Nørrebosleddet (svinget på Mullerupvej/Bildsøvej nord for Drøsselbjerg ved Venemosevej/Drøsselbjergvej), når man kommer fra Bildsø-siden, men selvom der er kommet et skilt op, så er det ikke rigtig lykkedes endnu, for skiltet er efter vores overbevisning forkert.
Ryevej har fået ny belægning, men det er ikke hele strækningen, der er endt med et tilfredsstillende resultat.
Vi arbejder på at få en fartdæmpende chikane ved indkørslen til Mullerup fra syd.
Kirkestien er i forfald, og vi kæmper for at kommunen tager hånd om det.
Stien langs Grønneklint og strækningen fra Mullerup Havn mod Drøsselbjerg er blevet farbare.
Der er gennem en fælles indsats fra flere foreninger i området blevet opsat en hjertestarter på ydervæggen af Kirke Helsinge Forsamlingshus – kursus i brugen af hjertestarteren følger senere.
Det grønne område ved skolen og børnehaven i Kirke Helsinge er blevet tilført noget jord fra etableringen af Reersøstien samt fra gravearbejde i Gørlev. Jorden skal bruges til at udbygge kælkebakken, til at etablere en bakke med rutsjebane og kravlerør og til en cykel-cross-bane. Derudover er der indkøbt materialer til en bålhytte, som efter planen skal opføres nord for aktivitetsredskaberne.
I Jyderup er der en forening ved navn Pedellerne. Foreningen har til formål at hjælpe bl.a. kontanthjælpsmodtagere med at blive aktiveret og få praktikpladser hos de erhvervsdrivende. Pedellerne er i gang med at oprette en ekstra ”base” i den tidligere skole/tandklinik i Kirke Helsinge. Vi håber de bl.a. kan hjælpe os med at opføre bålhytten, men de kan også udføre andre praktiske opgaver for foreningerne i området.
Vi kæmper også for at få differentierede reklamepriser i kommunens idrætshaller, for det er ikke rimeligt at prisen for en reklameplads i Gørlevhallen skal koste det samme som i Kalundborghallerne, hvor der kommer mange flere besøgende. Det er vigtigt at de lokale erhvervsdrivende reklamerer i den lokale idrætshal, for det viser de besøgende, der kommer udefra, at der er aktivitet i byen.
Alle opfordres til at komme med input til lokalrådets arbejde – det er ikke altid, at vi ser det samme som andre ser.

Til sidst en tak til kommunen som vi oplever som en god samarbejdspartner.
Tak til bestyrelsen og suppleanter.

Formand
Egon Keinicke

Efterfølgende var der mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommentarer til beretningen.
Gunner Keinicke afholder første hjertestarterkursus mandag d. 17/3-2014 i KHI’s klubhus.
Det er bemærkelsesværdigt at Slibestenen i Gørlev har fået det fineste asfalt, når Ryevej har fået sådan en kritisabel belægning.
Der blev givet en yderligere uddybning af hvad ”Jyderup-pedellerne” er.
Der blev opfordret til at lokalrådet kunne slå sig sammen med de omkringliggende lokalråd for at få mere styrke – diverse aktiviteter flytter væk, hvis ikke vi holder sammen.
Der blev fra lokalrådets side givet udtryk for at dette ikke var et ønske – vi arbejder sammen i det omfang det giver mening, men vi synes at vi geografisk har en passende størrelse.
Der bør fortsat være fokus på oprydning ved ejendommene. I Thy har oprydning givet nettotilvækst i befolkningstallet. Naboer der ikke rydder op påvirker alles ejendomspriser i negativ retning. Der blev diskuteret indsatsmuligheder – f.eks. kunne lokalrådet stille en container til rådighed og måske nogle hænder, til den landsby der trænger mest. Der kunne også arrangeres en ”nabo-oprydningsdag” på skift i landsbyerne.

3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Det reviderede regnskab blev omdelt og kasseren gjorde rede for tallene.
Antallet af betalende medlemmer er nu 70, men vi kan godt være mange flere.
Der er underskud i år fordi tidligere års overskud, som har været reserveret til det grønne område, er blevet anvendt.
Regnskabet blev godkendt.

4) Indkomne forslag

Der var ikke kommet nogen forslag.

5) Fastsættelse af næste års kontingent jf. § 3

Bestyrelsen foreslog at kontingentet forbliver 50 kr. pr. år.
I stedet for en stigning i kontingentet ønskes flere medlemmer.

6) Valg jf. § 6 og 7

a) Bestyrelsesmedlemmer

På valg er Thomas Østergaard Jørgensen, Peter Nielsen og Lars Nielsen.
Kun Thomas modtager genvalg.
Thomas blev genvalgt.
Som nye bestyrelsesmedlemmer blev suppleanterne Anni Jensen og Lars Futtrup foreslået.
Anni og Lars blev valgt.

b) Bestyrelsessuppleanter

På valg er Anni Jensen og Lars Futtrup.
Begge er blevet valgt til bestyrelsesmedlemmer.
Som nye suppleanter blev flere foreslået – Karl Verner, Preben Kristiansen, Mogens Johansson og Henrik Lundsgaard.
De første ønskede ikke at være suppleanter.
Mogens Johansson og Henrik Lundsgaard blev valgt som nye suppleanter.

c) Revisorer

På valg er Kirsten Kristensen.
Kirsten modtager gerne genvalg.
Kirsten blev genvalgt.

d) Revisorsuppleant

På valg er Søren Larsen.
Søren modtager ikke genvalg.
Lars Nielsen blev foreslået.
Lars blev valgt.

7) Eventuelt

Nordea Fonden støtter for tiden landsbyer og landsbyaktiviteter med 100 mio. kr. på landsplan.
Annette Johansen fra Kirke Helsinge Forsamlingshus har inviteret os til et samarbejde for at få arrangeret nogle ture i forbindelse med vandrefestivalen, der forløber i august og september.
Måske skal vi tænke i at indgå i dialog med kommunen om fælles offentlig/privat-støttede projekter og opgaver.

Afslutning

Formanden sluttede af med at takke dirigenten og de fremmødte medlemmer.

———————————————————————————————–

Indlæg om ”Udviklingsmuligheder i lokalområdet – idégenerering”
ved Peter Albrechtsen

Hvad ønsker vi at der skal ske med vores lokalområde ?
Udkantsdanmark – hvad er det for et begreb, der er opstået ?
Lad os heller sætte nogle positive ord på.
Ud – ud i naturen – ud i det fri – ud hvor der er højt til himlen …
Kant – kunstnere har kant – det specielle har kant …
Der findes nogle gode eksempler på, at landsbyområder godt kan skabe noget nyt og spændende og udvikle sig, hvis de rigtige idéer og mennesker kommer i spil.
Onsevig Klimapark opstod i forlængelse af et projekt om sikring mod oversvømmelser
Skovlund, hvor indsamlinger har resulteret i nyt kulturhus og købmand mm.
Horselunde, der er blevet en miljørigtig energilandsby.
Friland, der er en anderledes andelsbaseret landsby efter særlige principper.

Hvis vi vil noget, så skal vi selv vende udviklingen – oplæg til gruppearbejde omkring udviklingen af vores lokalområde.

Følgende punkter blev fremlagt af de tre grupper:
Aktivitetsplads skal gøres færdig
– frivillig deltagelse
– hunde-høm-høm
Legeplads i Mullerup
Understøtte fællesskab mellem foreninger
Fortælle gode historier
Invitere nytilflyttere ind i fællesskabet
Samle paletten – faldende fokus på udkant
Internetforbindelse
– grundlag for erhverv og tilflyttere
Sammenhold, arrangementer, walk’n’talk mv.
Oplysning, italesættelse, information mv.

Emnerne blev forklaret og diskuteret.

Tak til Peter for et godt oplæg – tak for diskussionerne og nyt input – tak for i aften.