Referat 2022

Referat af generalforsamling
i Kirke Helsinge Og Omegns Lokalråd
d. 23. februar 2022 i KHI’s klubhus

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af næste års kontingent, jf. § 3
6. Valg, jf. §§ 6 og 7
a. Bestyrelsesmedlemmer
b. Bestyrelsessuppleanter
c. Revisor
     d. Revisorsuppleant
7. Eventuelt

Referent: Anni Jensen

1. Valg af dirigent

Dirigent blev Svend Jensen, som konstaterede, at generalforsamlingen var rettidig indvarslet og dermed lovlig indkaldt.

2. Bestyrelsens beretning

Formandens beretning vedhæftes. I beretningen kom Egon Keinicke bl.a. ind på vores bosætningsfilm, som blev fremvist på tv-skærmen, og som indtil nu har haft over 600 visninger.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse

Regnskabet vedhæftes, og det blev godkendt med klapsalve.

4. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag.

5. Fastsættelse af næste års kontingent, jf. § 3

Bestyrelse foreslog fortsat kr. 50 årligt pr. husstand, hvilket blev vedtaget.

6. Valg, jf. § 6 og § 7

a. Bestyrelsesmedlemmer

Anni Jensen ønskede at udtræde af bestyrelsen og Ib Tolderlund blev foreslået og valgt.

b. Bestyrelsessuppleanter

Vibeke Abkjær ønskede at udtræde, og Dan Hansen blev foreslået og valgt. Anni Jensen
blev 2. suppleant.

c. Revisor

Kirsten Kristensen fortsætter som revisor.

d. Revisorsuppleant

Lars Nielsen ønskede ikke at fortsætte som revisorsuppleant, og Aage Lindø blev foreslået og valgt.

7. Eventuelt

Irene Kristensen udtrykte sin forundring over, at man ikke bakker mere op om de initiativer, der foregår her i byen. Det kan ikke være kontingentet, der afholder folk i at tegne medlemskab, men generelt er det svært her i byen at få folk til at engagere sig. Egon Keinicke udtrykte et håb om, at der kom flere initiativer fra medlemmerne. Yrsa Nielsen orienterede om brugen af Seniorhuset og nævnte de muligheder, der kan afholdes på Birkely. Der er flere udmærkede rum, som kan lånes kvit og frit, men alle arrangementer skal dog være afsluttet kl. 20 af hensyn til beboerne. Anni blev takket for arbejdet i bestyrelsen og modtog rødvin for indsatsen.

Efter generalforsamlingen underholdt amatør-arkæolog Flemming Nielsen med sine mange oplevelser fra forskellige steder i egnen heromkring. Også han viste billeder fra de mange specifikke fund, som der ikke findes mange af i verden, og som fortæller, hvilken vigtig rolle vores egn har spillet i årene fra 450 til år 1100, hvor kristendommen blev udbredt, men hvor man også samtidig ofrede til guderne. Flemming fortalte også meget spændende om sit møde med dronningen på Fugledegård og i øvrigt om sit kendskab til mange fremtrædende arkæologer. Han var en meget underholdende og spændende foredragsholder, så det var ærgerligt, at der kun var fremmødt 16 medlemmer.

Berit og Anni havde bagt kager til kaffen.