Referat 2018

Referat af generalforsamling i Kirke Helsinge og Omegns Lokalråd

d. 28. februar 2018 i KHI’s klubhus

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af næste års kontingent, jf. § 3
 6. Valg, jf. § 6 og 7
  1. Bestyrelsesmedlemmer
  2. Bestyrelsessuppleanter
  3. Revisor
  4. Revisorsuppleant
 7. Eventuelt

Referent: Mogens Johansson

1. Valg af dirigent

Lokalrådets formand Egon Keinicke bød velkommen til de fremmødte 19 deltagere og udbad sig forslag til dirigent. Thomas Ludvigsen blev foreslået og valgt med akklamation. Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var indkaldt korrekt i henhold til vedtægterne.

2. Bestyrelsens beretning

Formanden fremlagde beretningen og startede med at konstatere, at bestyrelsens arbejde i 2017 mest har drejet sig om at afslutte og vedligeholde igangværende projekter.

Lokalrådet har sammen med Kr. Helsinge Skole set på forslag til mere sikker trafik ved skolen. Der er i september indsendt forslag til kommunen, som meldte tilbage, at når det var blevet behandlet, ville vi få besked. Vi har endnu ikke fået tilbagemelding, men har set, at der for nyligt er blevet genemført trafiktælling i byen.

I Vinde Helsinge har lokalrådet ligeledes i samarbejde med skolen arbejdet for mere sikker trafik ved skolen og gennem byen. Der er lavet en plan, og kommunen har udført de første tiltag. Der er etableret et aflangt bump ved skolen, og når vejret tillader det, bliver der lavet opstregning til en 2-1-vej gennem byen.

Til jul opsatte lokalrådet i samarbejde med menighedsrådet et juletræ på kirkepladsen. Lyssætningen fungerede godt, fordi det blev koblet sammen med lyset på kirken, så det blev tændt samtidig med projektørerne. Vi har heldigvis ikke været udsat for hærværk. I 2018 vil menighedsrådet plante et træ, som vi igen vil sætte lys på. Menighedsrådet har opsat en tavle, som alle kan benytte til opslag af almen interesse, dog ikke køb og salg. Anni Jensen opbevarer nøglen dertil for lokalrådet. Lokalrådet har indkøbt to granitbænke, som senere vil blive opsat på kirkepladsen, men de skal limes, når det bliver lunere i vejret, før de opsættes.

På aktivitetspladsen er gyngestativet blevet opsat, og det kan forhåbentlig tages i brug inden påske. Den overskydende jord er blevet lagt rundt om rutsjebanen. Vi venter tålmodigt på, at smeden får afsluttet reparationen af de to redskaber. Lokalrådet har et ønske om at opsætte en svævebane på pladsen. En sådan bane koster omkring 100.000 kr., som vi er i gang med at søge tilskud til hos forskellige fonde.

Det er stadig nødvendigt at holde området, hvor kælkebakken og cykelcrossbanen er, fri for stort ukrudt. Det ville være dejligt, hvis der var et par stykker, som ville hjælpe os, så vi sammen, et par timer to gange på en sommer, kan slå det med buskrydder. I maj ved arbejdsdagen var der mødt ni medlemmer, som ryddede ukrudt og ordnede petanquebanen samt skiftede nogle brændte gulvbrædder i shelterhytten. Vi har henvendt os til kommunens Vej og Park om vigtigheden af, at græsset på aktivitetspladsen slås regelmæssigt. Samtidig gjorde vi opmærksom på de ødelagte vejskilte – hvoraf flere efterfølgende er blevet repareret og foreslog, at ”Mindet” på Helsingevej gøres mere åbent og indbydende.

Lokalrådet er gået ind i sagen om udviklingen på Birkely. Terapien er blevet lukket langsomt ned og faktisk reduceret til én gang ugentlig – tirsdag – mod tidligere aktiviteter 4 dage om ugen. I dag er det kun visiterede personer, som kan deltage om tirsdagen. Ved et møde på Birkely den 24. januar blev det oplyst, at der ikke fremover vil blive visiteret flere personer. En uge senere blev det dog dementeret af kommunen med det brev, som er udsendt sammen med dagsorden til generalforsamlingen. Der vil stadig blive visiteret personer, som opfylder visitationsreglerne, men det betyder også, at pensionister i al almindelighed ikke kan deltage i dagcentret. Om torsdagen er der for øjeblikket mulighed for at blive transporteret med bus til Høng Ældrecenter for de interesserede – mod betaling selvfølgelig – men indtil videre har det ikke været succesfuldt, for de ældre vil jo helst blive her i vante omgivelser. Lokalrådet følger fortsat udviklingen i dagcentret og vil arbejde på, at aktiviteterne om torsdagen forbliver på Birkely. Støtteforeningen Ældrecentrets Venner har været ret passive i denne sag, og foreningen synes nu at have en opgave med at finde ud af, hvad deres formål fremover vil være.

Kommunens sundhedsstab ønsker nu – alt for sent, synes vi – at indkalde frivillige, som kan etablere aktiviteter i Birkelys lokaler, i lighed med hvad der sker i Munkesøens dagcenter. Lokalerne på Birkely kan bruges af de lokale foreninger, når de er ledige. Vi må håbe, at det vil lykkes, for det er vigtigt for bosætningen , at der er så alsidigt tilbud som muligt i vores område. Så sig endelig til, hvis I kender nogle ildsjæle, som kunne have lyst til at igangsætte nogle aktiviteter.

Lokalrådet har haft besøg af Heino Smed Sørensen fra Fjaltring i Vestjylland, som fortalte om ”Min landsby”. Det er en app, hvor man kan vise alle landsbyens aktiviteter og nyheder, og virksomheder kan for et mindre beløb annoncere. Det koster lidt, men vi har ikke drøftet det endnu i bestyrelsen, for der skal jo også findes en tovholder. Appen er meget brugbar og nem at benytte for beboere og turister, og man kan arrangere samkørsel, se landsbyens kalender og bykort samt orientere sig om de andre landsbyer, som har tilmeldt sig appen.

Der har i det forløbne år været 75 husstande som medlemmer i lokalrådet, men vi vil gerne have endnu bedre opbakning. Vi har derfor lavet et hvervebrev, som blev afprøvet ved uddeling til godt 100 husstande. Det resulterede i ét nyt medlem, så vi må nok finde nogle andre metoder til at skaffe flere medlemmer.

Som afslutning på bestyrelsens beretning takkede formanden myndigheder og andre samarbejdspersoner.

I forlængelse af beretningen oplyste Anni Jensen, at hun som ”nøgleperson” for tavlen på kirkepladsen gerne opsætter beskeder vedrørende aktiviteter i vores område. Yrsa Nielsen gjorde opmærksom på TV Kalundborg, som kan bruges i formidlingen af nyheder fra vores område, eksempelvis den kommende indvielse af gyngerne på aktivitetspladsen.

Efter disse bemærkninger blev beretningen godkendt med akklamation.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse

Kassereren Lars Futtrup fremlagde det reviderede og underskrevne regnskab, som omfatter indtægter på 13.195 kr. og udgifter på 10.687 kr. Når regnskabet justeres for årets forbrug af tidligere års tilskud samt for tilskud, der først bruges i 2018 er årets resultat 5.621 kr. Der har været 73 betalende medlemmer i 2017, en nedgang fra 79 året før.

Der blev spurgt til udgifterne til vedligehold af aktivitetspladsen. Egon Keinicke oplyste, at det udelukkende omfattede lokalrådets redskaber (rutschebane, shelter mm.), idet kommunen selv vedligeholder motionsredskaberne.

Regnskabet godkendtes med akklamation.

4. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

5. Fastsættelse af næste års kontingent, jf. § 3

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 50 kr. pr. husstand.

Forsamlingen godkendte dette.

6. Valg, jf. § 6 og 7

a. Bestyrelsesmedlemmer

Anni Jensen, Lars Futtrup og Mogens Johansson var på valg og var villige til genvalg. Der blev ikke opstillet andre kandidater, så de blev genvalgt.

b. Bestyrelsessuppleanter

Suppleanterne Berit Haastrup Pedersen og Vibeke Hansen var villige til genvalg. De to blev valgt med Berit Haastrup Pedersen som førstesuppleant.

c. Revisor

Kirsten Kristensen var på valg og genvalgtes som revisor.

d. Revisorsuppleant

Lars Nielsen blev genvalgt.

7. Eventuelt

Yrsa Nielsen spurgte, hvor meget Birkely må bruges fremover. Anni Jensen fortalte, at kommunen vil overdrage et udvalg at styre aktiviteterne, men udvalget er ikke på plads endnu, bl.a. ønsker kommunen at inddrage Støttegruppen. Dirigenten opfordrede til, at alle slutter op om aktiviteterne. Egon Keinicke tilføjede, at lokalrådet vil følge tæt med i, hvad der sker med dagcentret.

Dagmar Keinicke foreslog, at der laves en løbesti på aktivitetspladsen, gerne på 5-600 meter. Formanden lovede, at lokalrådet vil arbejde med den ide.

Anni Jensen fortalte om stien fra Birkely til købmanden. Den ser forfærdelig ud, hvorfor hun på lokalrådets vegne har været i kontakt med kommunen om pasningen. Stien skal passes af naboerne, bl. a. ved at de klipper bevoksningen til.

Thomas Ludvigsen henviste til byvandringen i 2016, som var meget populær, og opfordrede til, at lokalrådet arrangerer noget tilsvarende.

Formanden Egon Keinicke afrundede herefter drøftelserne og takkede dirigenten for vel udført mødeledelse.