Referat 2017

Referat af generalforsamling
i Kirke Helsinge og Omegns Lokalråd
d. 15. marts 2017 i KHI’s klubhus

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af næste års kontingent, jf. § 3
6. Valg, jf. §§ 6 og 7
a. Bestyrelsesmedlemmer
b. Bestyrelsessuppleanter
c. Revisor
d. Revisorsuppleant
7. Eventuelt

Referent: Mogens Johansson

1. Valg af dirigent
Lokalrådets formand Egon Keinicke bød velkommen til de fremmødte 24 deltagere og udbad sig forslag til dirigent. Thomas Ludvigsen blev foreslået og valgt med akklamation. Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var indkaldt korrekt i henhold til vedtægterne.

2. Bestyrelsens beretning
Formanden fremlagde beretningen og startede med at konstatere, at lokalrådet med tilfredshed så tilbage på året 2016, da flere af vore ønsker var blevet opfyldt.

Der er blevet mulighed for et hvil for de, der går tur rundt om Helsinge Mose, idet der er opsat to bænke, én på stien mellem Kirke Helsinge og Vinde Helsinge og én ved Helsingehus. Gadekæret i Mullerup er blevet renset op, og der er fældet træer, hvilket har pyntet. Tilbage er blot et ønske om også at få repareret hegnet rundt om gadekæret.

Kommunen har omlagt fartdæmpningen ved indkørslen til Mullerup fra syd. Det er ikke blevet udformet som lokalrådet foreslog, og vi er bange for, at det ikke får den ønskede effekt på farten.

På aktivitetspladsen i Kirke Helsinge er der plantet træer på et 150 m2 indhegnet område. Det er sket i samarbejde med elever og forældre fra skolen. Desuden er bålhytten og borde samt stole blevet malet. Der er meget ukrudt på kælkebakken, og her savner vi hjælp til at holde ukrudtet nede.

Det er med stor tilfredshed, at lokalrådet har fulgt nedrivningen af graverhuset på hjørnet af Helsingevej og Søndergade i Kirke Helsinge. Det har virkelig pyntet, at der efterfølgende er blevet planeret og sået græs samt opsat tre flotte natursten.

Aktuelt samarbejder vi med Kirke Helsinge Skole om etablering af et fodgængerfelt på Helsingevej samt fartdæmpning på Dalbyvej og på Skolevej, som børnene skal krydse for at komme over på aktivitetspladsen.

Lokalrådet har indkøbt et gyngestativ, som opsættes på aktivitetspladsen, når der er opnået byggetilladelse. Der er behov for at holde pladsen godt vedlige, og vi efterlyser derfor en person, der vil bruge nogle timer om måneden på dette.

Vi arbejder for en cykelsti fra Kirke Helsinge til Mullerup og videre til Drøsselbjerg og har foreløbigt opnået at få den på kommunens liste over ønskede cykelstier.

Lokalrådet har løbende fokus på, hvad der kan fremme bosætningen i området. Liv i forsamlingshusene er et af tiltagene, og vi ser med glæde, at der er mange offentligt støttede foredrag mm. i Vinde Helsinge og Kirke Helsinge forsamlingshuse. Det er vigtigt at støtte op om aktiviteterne, da de ellers stopper.

En anden aktivitet kunne være et græsningslav eller ko-lav i Helsinge Mose. Det ville give deltagerne naturoplevelser og gode bøffer og samtidig give en bedre naturpleje af mosen.

Egon Keinicke repræsenterer vores område i landdistriktsudvalget, som er en overbygning på kommunens lokalråd. Kommunen giver tilskud til lokalrådene, ca. 5.000 kr. til hvert, og har yderligere afsat et pænt stort beløb, som kan søges til større projekter.

Som afslutning på bestyrelsens beretning takkede formanden myndigheder og mange andre personer for godt samarbejde.

Dirigenten åbnede herefter for diskussion af beretningen. Første punkt blev aktivitetspladsen, hvor der blev gjort opmærksom på, at et motionsredskab er i stykker. Anni Jensen fortalte, at bestyrelsen har været i kontakt med kommunen om redskaberne, men at kommunen ikke har penge til reparationer, hvorfor ødelagte redskaber må kasseres, og der må søges om penge til nye. Det blev foreslået at opsætte et skilt med et telefonnummer, som kunne kontaktes ved problemer på pladsen.

Der blev også gjort opmærksom på ujævnheder i græsset på den nyanlagte plads ved kirken. Anni Jensen oplyste, at pladsen holdes af kirken, som lige har skiftet graver, men når der bliver mere tørt i jorden, vil forholdene nok blive ordnet. Der blev endvidere spurgt til lokalrådets planer om at opsætte juletræ på pladsen. Spejderne har ønsket at fortsætte deres tradition med juletræ ved spejderhuset, men lokalrådet vil overveje at supplere med et mindre træ på pladsen ved kirken.

Lokalrådet har tidligere drøftet en 2+1 vej i Vinde Helsinge efter opfordring fra en beboer og støtter et beboerønske om en sådan vej. Der blev fra forsamlingen gjort opmærksom på, at en mejetærsker skal kunne køre på vejen, og at erfaringerne fra Buerup viser, at en 2+1 vej kan give problemer med blinde vinkler.

Henrik Lundsgaard nævnte, at der i Mullerup er 15-20 børn under 10 år. Børnefamilierne er interesserede i, at der etableres chikaner i form af et par bump på Mullerupvej, da fartdæmpningen ved indkørslen til byen ikke hjælper.

Efter denne drøftelse blev beretningen godkendt med akklamation.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Kassereren Lars Futtrup fremlagde det reviderede og underskrevne regnskab, som omfatter indtægter på 23.805 kr. og udgifter på 3.405 kr. Den store forskel skyldes, at der er modtaget tilskud til bænke og redskaber, som grundet dårligt vejr i 2016 først etableres i år. Når regnskabet justeres for dette, er årets resultat 2.113 kr. Der har været 79 betalende medlemmer i 2016, en fremgang fra 65 året før.

4. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

5. Fastsættelse af næste års kontingent, jf. § 3
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 50 kr. pr. husstand. Forsamlingen godkendte dette.

6. Valg, jf. §§ 6 og 7
a. Bestyrelsesmedlemmer
Egon Keinicke og Henrik Lundsgaard var på valg og var villige til genvalg. Der blev ikke opstillet andre kandidater, så de to blev genvalgt.

b. Bestyrelsessuppleanter
Suppleanten Berit Haastrup Pedersen var villig til genvalg, mens Carl Erik Sørensen ikke ønskede genvalg. Som ny suppleant foresloges Vibeke Hansen. De to blev valgt med Berit Haastrup Pedersen som førstesuppleant.

c. Revisor
Thomas Ludvigsen valgtes som revisor.

d. Revisorsuppleant
Lars Nielsen blev forslået som revisorsuppleant og valgtes.

7. Eventuelt
Drøftelsen under eventuelt kom mest til at omfatte aktivitetspladsen og de ødelagte redskaber. Først konstateredes, at pladsen bruges meget, bl. a. går de større børn tit derover fra skolen, ligesom børnehaven bruger pladsen. Lars Nielsen foreslog at der ved udskiftning blev anskaffet redskaber, som ikke kræver så meget vedligehold. I Høng har de således helt andre redskaber. Egon Keinicke kunne oplyse, at de i Ubby har lavet en flot plads med træredskaber, med at disse er meget dyre. Egon nævnte desuden, at vi kunne anlægge en agility-bane til hundene, forudsat at brugerne ville slå græsset regelmæssigt. I den forbindelse blev en landsby-pedel nævnt, men Anni Jensen kunne oplyse, at kommunen ikke mener, at det var en realisabel mulighed. Lars Futtrup foreslog, at lokalrådet laver en arbejdsdag den første weekend i hver måned, og selv om der blev tvivlet på, – bl. a. ud fra idrætsforeningens vanskeligheder med at få folk til at møde op til frivilligt arbejde – at der ville komme nok deltagere, blev det aftalt at afprøve ideen.

Berit Haastrup Pedersen foreslog, at der blev holdt et møde i forsamlingshuset for drøftelse af beboernes ønsker til byen og området.

Formanden Egon Keinicke afrundede herefter drøftelserne og takkede dirigenten for vel udført mødeledelse.