Referat 2016

Referat af generalforsamling
i Kirke Helsinge og Omegns Lokalråd
d. 7. marts 2016 i KHI’s klubhus

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af næste års kontingent, jf. § 3
6. Valg, jf. §§ 6 og 7
a. Bestyrelsesmedlemmer
b. Bestyrelsessuppleanter
          c. Revisor
          d. Revisorsuppleant
7. Eventuelt

Referent: Mogens Johansson

 1. Valg af dirigent

Lokalrådets formand Egon Keinicke bød velkommen til de mange fremmødte – omring 40 deltagere – og udbad sig forslag til dirigent. Thomas Ludvigsen blev foreslået og valgt med akklamation. Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var indkaldt korrekt i henhold til vedtægterne.

 1. Bestyrelsens beretning

Formanden fremlagde beretningen og startede med at konstatere, at året 2015 er gået uden de helt store ting, da mange af lokalrådets ønsker er blevet gennemført de tidligere år. Et af de seneste ønsker har været en renovering af stien mellem Kirke Helsinge og Vinde Helsinge. Renoveringen er gennemført i 2015, og det manglende sidegrus på stiens ene halvdel lægges på nu.

På aktivitetspladsen er der sat en shelter op. Arbejdet er udført af Gørlev-spejderne og er betalt af lokalrådspuljen (hvor der sidste år var 48.000 kr. til fordeling mellem lokalrådene i Kalundborgs sydlige område). Desuden er bålhytten og borde samt stole blevet malet.

Lokalrådet har været medarrangør af Sct. Hans bålet på den gamle sportsplads. En god tradition. Vi har også været med i juletræet med lys midt i byen. Det er første gang, der har været juletræ, men det er planen, at det skal blive en tradition. Ved Vinde Helsinge forsamlingshus har vi sponseret en infotavle med penge fra lokalrådspuljen.

Aktuelt arbejder vi på er en cykelsti eller cykelstriber på vejen mellem Kirke Helsinge og Mullerup og videre til Drøsselbjerg. Desuden har vi gjort myndighederne opmærksom på, at den etablerede chikane ved indkørslen til Mullerup skal laves om. Der er endvidere blevet bevilget penge til en miljøvenlig oprensning af gadekæret, som vil blive gennemført med lokal hjælp, når vandstanden er lav.

Selv om vi i lokalrådet ikke har de mange ønsker lige nu, mener vi, at det er vigtig at stå sammen i lokalområdet, for så lytter kommunen. Det er vigtigt ved henvendelse til myndighederne, at vi har mange husstande som medlemmer.

Som afslutning på bestyrelsens beretning takkede formanden myndigheder og mange andre personer for godt samarbejde.

Dirigenten åbnede herefter for diskussion af beretningen. Et spørgsmål om cykelstriben til Drøsselbjerg blev besvaret med, at den var tænkt anlagt uden for byskiltene, da der ikke er plads i byerne til en cykelstribe. Et andet spørgsmål refererede til omtalen af graverhuset i et bestyrelsesreferat. Anni Jensen oplyste, at menighedsrådet ønsker at nedrive det lyse graverhus på hjørnet af Helsingevej og Søndergade. Det forventes at ske i foråret 2016 med midler fra kommunens nedrivningspulje. Når det er væk, kan hjørnet laves pænt med bænke, grønne planter, info-tavle og til jul et juletræ. Vedrørende info-tavlen i Vinde Helsinge oplyste Peter Nielsen, at de er glade for tilskuddet til tavlen, som der senere vil komme lys på.

Efter denne drøftelse blev beretningen godkendt med akklamation.

 1. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse

Kassereren Lars Futtrup fremlagde det reviderede og underskrevne regnskab, som omfatter indtægter på 16.964 kr. og udgifter på 17.124 kr. Underskuddet på 160 kr. dækkes af lokalrådets indestående, som ved udgangen af 2015 derefter er på 24.383 kr. Der har været 65 betalende medlemmer i 2015.

 1. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

 1. Fastsættelse af næste års kontingent, jf. § 3

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 50 kr. pr. husstand. Forsamlingen godkendte dette.

 1. Valg, jf. §§ 6 og 7
  1. Bestyrelsesmedlemmer

Lars Futtrup, Anni Jensen og Mogens Johansson var på valg og var villige til genvalg. Der blev ikke opstillet andre kandidater, så de tre blev genvalgt.

  1. Bestyrelsessuppleanter

Suppleanten Carl Erik Sørensen var villig til genvalg, og som ny suppleant foresloges Berit Haastrup Pedersen. De to blev valgt med Carl Erik som førstesuppleant.

  1. Revisor

Kirsten Kristensen genvalgtes som revisor.

  1. Revisorsuppleant

Hans Ellemann blev forslået som Revisorsuppleant og valgtes.

 1. Eventuelt

Arne Holm Nielsen omtalte et forslag, han har fremsendt til bestyrelsen vedrørende fartdæmpning i Vinde Helsinge. Forslaget går på at omlægge vejen til en “1 + 2” vej, som virker godt og ikke medfører ekstra støj. Han understregede, at hvis der planlægges sådanne ændringer, er det vigtigt, at de lokale inddrages i drøftelserne fra starten.

Stierne i området blev diskuteret med udgangspunkt i, at en sti ved Mullerup er gravet op af lodsejeren. Det er vigtigt, at vi bevarer stierne, som bør holdes fri ved, at de nærboende selv skærer bevoksningen ned.

Jonas Henriksen fra Gørlev omtalte sit projekt Wonderful Kalundborg og understregede vigtigheden af at få de gode historier ud, idet det vil øge interessen for vores område og gøre det lettere at sælge husene. Andre opfordrede til, at vi bruger Facebook og lægger billeder på nettet med tydelig angivelse af den lokalitet, som de stammer fra. Lars Futtrup var enig heri og oplyste, at bestyrelsen i det nye år vil fokusere mere på hjemmesiden.

Der blev forslået, at lokalrådet arrangerer en cykeltur eller byvandring i området. Der har været en meget populær byvandring i Mullerup og også i Vinde Helsinge, arrangeret af de lokale beboere. Peter Nielsen understregede, at et arrangement skal gøres enkelt, og at det så vil give energi til lokalrådet. Anni Jensen mindede om, at lokalrådet har haft et arrangement i 2015 ved indvielsen af bålhytten og shelteren.

Aftenens planlagte foredrag om planerne for Mullerup Havn havde måttet aflyses på grund af ejeren Dan Løvenholdts sygdom. Erik Sartor, der er kontaktperson for Mullerup Havns støttevenner, spurgte derfor til, hvad der sker med Mullerup Havn og opfordrede bestyrelsen til jævnligt at følge op over for Dan Løvenholdt. Det aftaltes, at lokalrådet går sammen med støttevennerne og bådklubben om at arrangere et møde med Dan Løvenholdt og om at holde kontakt til ham. Mogens Johansson fra lokalrådet har den udfarende kraft.

Formanden Egon Keinicke afrundede drøftelserne og takkede det afgåede bestyrelsesmedlem Peter Albrechtsen for indsatsen gennem lokalrådets første 10 år. Egon takkede desuden dirigenten for vel udført mødeledelse.