Referat 2019

Referat af generalforsamling i Kirke Helsinge og Omegns Lokalråd

d. 20. februar 2019 i KHI’s klubhus

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af næste års kontingent, jf. § 3
 6. Valg, jf. § 6 og 7
  1. Bestyrelsesmedlemmer
  2. Bestyrelsessuppleanter
  3. Revisor
  4. Revisorsuppleant
 7. Eventuelt

Referent: Mogens Johansson

1. Valg af dirigent

Lokalrådets formand Egon Keinicke bød velkommen til de fremmødte 20 deltagere og udbad sig forslag til dirigent. Thomas Ludvigsen blev foreslået og valgt med akklamation. Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var indkaldt korrekt i henhold til vedtægterne.

2. Bestyrelsens beretning

Formanden fremlagde beretningen og indledte med de opgaver, som ved sidste års generalforsamling blev omtalt for 2018. Det gjaldt de to stenbænke, som – i samarbejdet med menighedsrådet – er opsat og fastlimet på ”torvet”. Desuden trafikreguleringen gennem Vinde Helsinge, som der er delte meninger om, men som nok skal fungere godt, når trafikanterne har vænnet sig til den nye opstregning. Reguleringen i Drøsselbjerg har lokalrådet derimod ikke været ind over, selv om lokalrådet nok kunne havde bidraget til, at bumpene blev mere trafikvenlige.

Der er ikke kommet svar fra kommunen på det forslag til forbedring af trafikforholdene ved Kirke Helsinge Skole, som skolen og lokalrådet indsendte i september 2017. Der er dog blevet lavet trafikmåling. Et andet trafikspørgsmål er en cykelsti fra Kirke Helsinge til Mullerup og videre til Drøsselbjerg. Den har været ønsket længe, og det ser nu ud til, at den bliver etableret et af de nærmeste år. Kommunen har prioriteret den som nr. to efter en cykelstig til Røsnæs.

Det er ærgerligt, at aktiviteterne på Birkely ikke bliver brugt af en større del af beboerne i området. Hvad kan lokalrådet gøre for, at flere bruger dette aktivitetssted?

Aktivitetspladsen er det sted, lokalrådet bruger mest tid på. I sommer fik lokalrådet et møde med to personer fra Vej og Park om problemerne med vedligehold. Det var et godt møde, som bl.a. resulterede i en plan for græsslåningen. Kommunen har desuden kørt mere faldgrus omkring redskaberne.

Aktivitetspladsen blev udsat for et meningsløst hærværk lige før nytår, hvor bålhyttens vægbrædder blev sparket ud, flasker smadret og bænke trampet i stykker. Disse ting blev ordnet i starten af 2019, men desværre ser det ud til, at hærværket fortsætter, for flere gange siden har der måttet fjernes glasskår og affald fra bålhytten.

Aktivitetspladsens cykelbane bliver ikke brugt, så måske skal den planeres ud, så arealet kan slås med maskine. Det overvejes også at indhegne et område af pladsen til brug ved hundeluftning. Lars Futtrup har påtaget sig at arbejde videre med den plan.

Høng Lokalråd tog initiativ til en konference i september om de små byers udvikling. En af påstandene på mødet var, at det er byer med en aktiv beboersammensætning, som har størst mulighed for at overleve og tiltrække tilflyttere. Forhåbentligt vil der være mange i vores område, som vil være med til at gøre en forskel, så området bliver et godt sted at bosætte sig i.

Som sidste punkt i beretningen omtalte formanden, at alle områdets foreninger, menighedsråd og forsamlingshuse netop har været til et møde indbudt af skolebestyrelsen på Kirke Helsinge Skole med henblik på at få styrket samarbejdet. Her er der bl.a. tænkt på den ”få det fikset” pulje, som kommunen har afsat til forbedringer i de små byer, og som for Kirke Helsinge er på 500.000 kr.

Beretningens omtale af cykelbanen blev kommenteret af Martin Larsen, som foreslog bestyrelsen at komme til et elevrådsmøde for at høre elverne om, hvad der skal til for at cykelbanen bliver brugt. Herefter blev beretningen godkendt med akklamation.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse

Kassereren Lars Futtrup fremlagde det reviderede og underskrevne regnskab, som omfatter indtægter på totalt 20.473 kr. og udgifter på 17.111 kr. samt et indestående ved årets udgang på 39.730 kr. Der har været 70 betalende medlemmer i 2018.

Svend Jensen roste regnskabet for at være godt og gennemskueligt. Herefter blev regnskabet godkendt med akklamation.

4. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

5. Fastsættelse af næste års kontingent, jf. § 3

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 50 kr. pr. husstand.
Forsamlingen godkendte dette.

6. Valg, jf. § 6 og 7

a. Bestyrelsesmedlemmer

Egon Keinicke og Henrik Lundsgaard var på valg. Bestyrelsen foreslog genvalg af Egon og nyvalg af den hidtidige suppleant Berit Haastrup, idet Henrik ikke ønskede genvalg. Der blev ikke opstillet andre kandidater, så Egon og Berit blev valgt.

b. Bestyrelsessuppleanter

Vibeke Hansen var villige til genvalg, og forsamlingen foreslog Jytte Ludvigsen som ny suppleant. De to blev valgt med Vibeke Hansen som førstesuppleant.

c. Revisor

Thomas Ludvigsen var på valg og genvalgtes som revisor.

d. Revisorsuppleant

Lars Nielsen blev genvalgt.

7. Eventuelt

Elly Nielsen omtalte de skæve fortovsfliser mellem skolen og Dalbyvej og bad bestyrelsen tage dette op med kommunen. Der var også kritiske bemærkninger til gadelyset, hvor nogle lampesteder er fjernet og de resterende lyser meget svagt.

Dan Hansen omtalte en grejbank, som kommunen vil etablere til udlåning til lokalrådene. Den skal bl. a. omfatte en anhænger med minitraktor med plæneklipper, grensakse mm. Dan fortalte endvidere om Movias forsøgsordning plustur, der gør det væsentligt billigere at rejse på strækninger uden offentlig transport.

Dirigenten takkede herefter forsamlingen for god ro og orden, og formanden Egon Keinicke takkede dirigenten for vel udført mødeledelse samt Henrik Lundsgaard for hans år i bestyrelsen.