Referat 2011

Tirsdag, 29. marts 2011

Referat fra generalforsamling 2011

 

Referat fra Generalforsamlingen i
Kirke Helsinge Og Omegns Lokalråd
d. 22. marts 2011
i Vinde Helsinge Forsamlingshus.

Referent

Lars Futtrup.

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4. Indkomne forslag

5. Fastsættelse af næste års kontingent

6. Valg jf. §6 og 7

7. Eventuelt

Ekstra indslag

  • Maria Singerholm, Landdistriktskoordinator og Kultur- & fritidsmedarbejder ved Kalundborg Kommune.
  • Thopper, Lokal musiker.

Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Thomas Ludvigsen.
Thomas Ludvigsen blev valgt som dirigent.

Dirigenten startede med at fastslå at indkaldelsen til generalforsamlingen var kommet ud til medlemmerne i rette til (2 dage før), så det faktum at annoncen i avisen var 1 dag ”for sent” kunne ikke forhindre generalforsamlingen i at være varslet rettidig.

Bestyrelsens beretning

Formanden, Egon Keinicke, fortalte om foreningens aktiviteter i det forgangne år. I det følgende er beretningens hovedpunkter ridset op i overskriftsform.

Stor fokus på aktivitetsområdet. Oprydning af de ulovlige biler på Mullerup Strandvej 2. Svingbaner på rute 22. Sct. Hans-fest på den gamle sportsplads sammen med Kirke Helsinge Idrætsforening. Samarbejde med de øvrige lokalråd mm. i Kalundborg Kommunes ”område syd” og deres fælles deltagelse i det nyoprettede Landistriktsudvalg. Glæde over nye udstykningsplaner i Kirke Helsinge. Fremtidige arbejdsområder – bl.a. aktivitetsområdet, udkants-diskussion.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens beretning.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Kasseren, Lars Nielsen, omdelte og gennemgik det reviderede regnskab.

Foruden de normale små poster er der en indtægt på kr. 38.850,00, der er øremærket til aktivitetsområdet i Kirke Helsinge.

Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

Fastsættelse af næste års kontingent

Bestyrelsen foreslog at kontingentet forbliver kr. 50,00.

Generalforsamlingen godkendte forslaget.

Valg jf. §6 og 7

Bestyrelsesmedlemmer.

På valg var Egon Keinicke og Peter Albrechtsen – begge modtog gerne genvalg.

Begge bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt.

Suppleanter.

På valg var, Lars Futtrup og Arne Kristensen – kun Lars modtog gerne genvalg.

Lars Futtrup blev genvalgt som suppleant.

Som erstatning for Arne Kristensen blev Anni Jensen foreslået.

Anni Jensen blev valgt som ny suppleant.

Revisorer.

På valg var Kirsten Kristensen og (hvem den anden var kunne ingen huske).

Kirsten Kristensen modtog gerne genvalg og blev genvalgt.

Som ny revisor blev Thomas Ludvigsen foreslået – Thomas blev valgt som revisor.

Revisorsuppleant.

Hvem der var på valg kunne ingen huske.

Søren Larsen foreslog selv at stille op som revisorsuppleant og blev valgt.

Eventuelt

Der blev diskuteret meget og godt blandt de fremmødte under dette punkt – herunder er nogle af de større punkter ridset op.

Thomas Jørgensen fra bestyrelsen lagde ud med at nævne ”udkants-problematikken” og lagde op til diskussion af hvad vi selv kan gøre for at undgå lokal ”afvikling”.

Som et stort sommerhusområde kan vi gøre mere for turisterne og rydde op i naturen for at gøre området mere attraktivt.

Situationen omkring Helsinge å blev diskuteret – den er hverken ”fugl eller fisk” – den er ikke plejet eller reguleret så det er til gavn for enten landmænd eller dyreliv, hvilket vil sige at det ikke er til gavn for nogen af delene. Kommunen har regulativer, men der bliver intet gjort. Der er bjørnekløer på arealet ved Kirkestien. Måske lokalrådet kunne tage kontakt til ”å-lauget” og sammen rette henvendelse til kommunen for at finde en fornuftig fremtidig pleje af Helsinge Å.

De andre åer i kommunen mangler også korrekt pleje og regulering.

Sammenholdet i lokalområdet er stort, men det har tidligere været meget stor – det skal vi kæmpe for at det bliver igen. Ildsjælene er vigtige og vi skal sørge for at der kommer nye til når de gamle trækker sig tilbage. Det var godt at se at John Frede tog en fridag og lånte lastbilen for at give børnene på Kirke Helsinge Skole undervisning i en lastbil og dens blive vinkler mv.

Vejbumpene i Kirke Helsinge har reduceret farten igennem byen – farten er også høj igennem Vinde Helsinge når der morgen og eftermiddag er megen trafik pga. friskolen. Foruden skoletrafikken er der en del tung trafik igennem Vinde Helsinge pga. de virksomheder og landbrug der har til huse i området.

Maria Singerholm

Maria præsenterede sig selv, hun er tiltrådt en ny stilling som Landdistriktskoordinator i Kalundborg Kommune i slutningen af 2010 foruden hendes stilling som Kultur- og fritidsmedarbejder (halv tid i hver stilling). Kommunen har oprettet Landdistriktsudvalget for at imødekomme den tredjedel af kommunens befolkning, som bor udenfor de større byer, og for at give lokalråd mv. en indgangsport til kommunen. Landdistriktsudvalgets formål er bl.a. at være i dialog med lokalråd mv., støtte deres arbejde og idéudvikling, yde dem sparring ifm. projekter mv. samt skabe gode vilkår for ildsjæle i landområderne.

Landdistriktsudvalget arbejder også med at udarbejde en landdistriktsplan, og dette skal ske med input fra de lokale beboere, så meget af Marias arbejde er at komme i dialog med folk.

Thopper

Den lokale musiker Thomas Kjærgaard (Thopper) fortalte lidt om sit liv med musikken og om hvordan det er at leve som fuldtidsmusiker, hvilket han har gjort i ca. 1½ år. Han har i mange år været, og er stadig, selskabsmusiker, men er nu begyndt at udgive egne albums countrynumre og med enkelte egne numre. Når han selv skriver sange skal det være sange med mening og om noget der betyder noget for ham.

Thopper spillede 3 numre for generalforsamlingen – Kim Larsen, Solsortevej – Roy Orbinson, California Blues – Benny Andersen, Bjørnen vågner.

Dette var et meget forfriskende indslag og der blev bedt om et ekstranummer – et af de Thoppers egne numre – Nothing Matches Her.